การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

ผู้ขออนุญาตทำการค้าที่ดินยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ผู้ขออนุญาต
1.1 บุคคลธรรมดา
– บัตรประจำตัว
– สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น
– เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล
– หนังสือสำคัญการให้อำนาจทำการแทนนิติบุคคล
– หนังสือบริคณห์สนธิ
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
– รายงานการประชุมของนิติบุคคล
– บัตรประจำตัวของกรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส. 3 ข. )
3. หลักฐานการได้มาของที่ดินที่ขออนุญาต
– สัญญาจะซื้อจะขาย
– สัญญาวางมัดจำ
– สัญญาซื้อขาย
4. โครงการประกอบด้วย ชื่อผู้ขอทำการค้าที่ดิน ที่อยู่ หรือที่ตั้งของสำนักงานที่ดินที่ขอทำการค้าที่ดิน วิธีดำเนินการ การปรับปรุงที่ดิน การจัดให้มีสาธารณูปโภค การจัดให้มีบริการสาธารณะ วิธีการจำหน่าย และกำหนดการเริ่มต้นโครงการและเวลาสิ้นสุด
5. แผนผังของที่ดินที่จะขาย หรือแบ่งขาย และแผนผังสังเขปแสดงตำแหน่งของที่ดิน
6. ค่าธรรมเนียม
– ค่าคำขอรายละ 500 บาท
– ค่าอนุญาตไร่ละ 20 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *