การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร

การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร

 

 จากการที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต  ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน  กรมที่ดินโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน    จึงขอให้ประชาชนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรรได้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้  ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาซื้อที่ดินหรือจองที่ดินในโครงการจัดสรร

                    1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งนำมาโฆษณาทำการจัดสรรที่ดินว่า ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินขณะนั้นหรือไม่    พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่าที่ดินที่ทำการโฆษณาตกอยู่ภายใต้บุริมสิทธิใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เช่น ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน  สิทธิเหนือพื้นดิน หรือไม่

                    2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินหรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากทางราชการแล้วหรือไม่  โดยกรณีที่ดินจัดสรร   ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  กรมที่ดิน  หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาซึ่งตั้งอยู่

                    3. การจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในบริเวณที่ดินจัดสรรที่ดิน  เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา ท่อระบายน้ำ  ระบบบำบัดน้ำเสีย  สโมสร  สระว่ายน้ำ  ได้มีการจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่ได้โฆษณาและถูกต้อง ตรงตามแผนผังโครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตไว้หรือไม่

                    4. กรณีผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถ้วนถูกต้องแล้ว ควรตรวจสอบเงื่อนไขและ ระยะเวลาในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของผู้จัดสรรที่ดินว่า    ได้จัดทำไว้ตรงตามโฆษณาหรือไม่

                    กรณีผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้จัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะควรตรวจสอบว่า โครงการจัดสรรที่ดินนั้น มีการทำสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค  และกันพื้นที่เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร

                    5. กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่นำมาทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์  หรือภาระการจำนองติดอยู่  เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งเป็น แปลงย่อยแล้ว ให้ขอตรวจสอบในสารบัญจดทะเบียนฉบับที่ประสงค์จะซื้อจากผู้จัดสรรหรือที่สำนักงานที่ดิน  ท้องที่ที่ โครงการจัดสรรตั้งอยู่ ว่าได้มีการระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้   ตรงกับจำนวนที่ได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการ หรือไม่

                    หากตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยประการใด     สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โทร.2226824, 2223271, 6223481 หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดที่โครงการจัดสรรตั้งอยู่

ที่มา : กรมที่ดิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *