กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีโรคมะเร็ง

กองทุนสุขภาพ : สิทธิประโยชน์สิทธิประกันสังคม กรณีโรคมะเร็ง

กรณีการรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด ตามแนวทางที่กำหนด (Protocal)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามคณะกรรมการการแพทย์ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ดังนี้

กรณีรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด ตามแนวทางการรักษาที่กำหนด (Protocal) ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนด ดังนี้

โรคมะเร็งเต้านม จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 117,900 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งปากมดลูก จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 75,000 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งรังไข่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 272,100 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งโพรงจมูก จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 35,100 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งปอด จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 246,000 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งหลอดอาหาร จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายต่อปี

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 96,400 บาทต่อรายต่อปี

กรณีการรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด นอกเหนือแนวทางที่กำหนด (Protocal) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *