กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน สูญเสียอวัยวะ เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจิตใจ พร้อมฝึกอาชีพ ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ระยอง และเชียงใหม่

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
 • โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เป็นเหตุให้ร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ชนิดที่สามารถฟื้นฟูฯ ได้ นอกจากนั้นยังให้การฟื้นฟูฯ แก่ผู้ทุพพลภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม รวมทั้งให้การพัฒนา แนะแนวอาชีพที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัดได้ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้จัดบริการที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ

  นอกจากนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ยังสามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ โดยจะได้รับค่าฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ เกินกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนเงินทดแทน เช่น มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียม แขนเทียม ก็จะได้รับความอนุเคราะห์ด้านการเงินในการฟื้นฟูฯ จากมูลนิธิคุณากรในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ผลการดำเนินงานเมื่อปี 2554 (ม.ค. – ธ.ค.54) ที่ผ่านมา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 3 แห่ง ได้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 970 คน โดยมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 899 คน และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 363 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีบางส่วนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพควบคู่กันไป ทั้งนี้มีผู้จบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไปแล้ว 442 คน กลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม 328 คน ประกอบอาชีพกับนายจ้างใหม่ 32 คน ประกอบอาชีพอิสระ 70 คน กลับไปช่วยงานบ้าน 11 คน และเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 1 คน
  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0847-9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) โทร.0-3887-7246, 0-3889-7500 หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โทร.0-531-6850-2 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

  ที่มา : สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

  Add a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *