กลยุทธ์ในการรักษา คนดี ๆ ให้อยู่กับองค์การนาน ๆ

กลยุทธ์ในการรักษา “คนดี ๆ” ให้อยู่กับองค์การนาน ๆ

การรักษา“คนดี ๆ”ให้อยู่กับองค์การได้นานๆนั้น นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดควรนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาการขาดแคลน “คนดี ๆ”
การที่จะทำให้พนักงานในองค์การ มีความผูกพัน และอยู่อันองค์การนาน ๆ ก็ต้องใช้กลยุทธ์หลาย ๆ ด้านซึ่งได้แก่
• กลยุทธ์ทั่ว ๆไป
• กลยุทธ์ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
• กลยุทธ์ด้านมนุษย์สัมพันธ์
• กลยุทธ์ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
• กลยุทธ์ด้านผลตอบแทน
กลยุทธ์ทั่วๆไป
ทำทุกอย่างด้วยความ”โปร่งใส” ให้พนักงานทั้งหมดมีส่วนรู้เห็นและสามารถติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้
ให้คุณค่าแก่พนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาควรจดจำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ว่าใครเป็นใคร มีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยอย่างไร
ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ถ้าทำได้จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลที่ตามมาคือ พนักงานเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเครือข่ายงาน-การมีส่วนร่วม และเกิดการไว้ใจซึ่งกันและกัน
ให้ความมั่นคงและความปลอดภัย องค์การที่พยายามสร้างให้เกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่น แสดงว่าองค์การนั้นมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของพนักงานไม่แตกต่าง อย่าแสดงให้พนักงานมีความรู้สึกว่า เจ้านายเลือกที่รักมักที่ชัง หรือทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า เขาแตกต่างจากคนอื่น (ในทางลบ)
ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคี ปรองดองซึ่งกันและกัน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในหน้าที่ ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน ถ้าคุณหวังจะให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ต่อคุณ คุณต้องซื่อสัตย์กับเขาด้วย
ควรให้การสนับสนุนเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือแสดงความเข้าใจและเห็นใจ เมื่อพนักงานทำผิด (โดยไม่ได้ตั้งใจ) เพราะความหวังดีทำให้พนักงานทำงานด้วยความสนุก พนักงานที่ทำงานด้วยความสนุกคือพนักงานที่ทำงานด้วยความสุข พนักงานที่ทำงานด้วยความสุขคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ องค์การพึงสร้างและธำรงให้สภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน เป็นสถานที่ที่พนักงานเกิดความสนุกกับงานที่ทำปรับเปลี่ยนพนักงานเพื่อความเหมาะสม

จงอย่ายอมทนถ้าส่วนงานของคุณมีพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ที่เขารับผิดชอบควรเปลี่ยนแปลงให้เขาได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เกิดความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า โปรดจำไว้ว่าถ้าพนักงานเห็นว่าเขาไม่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เขาก็จะไปหาที่ใหม่
ให้อิสระ โดยให้พนักงานมีช่วงหยุดพักระหว่างวัน และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปี
จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไขข้อข้องใจให้กระจ่าง เมื่อพนักงานมีข้อเรียกร้อง หรือเกิดความไม่พอใจในบางเรื่อง ผู้บริหารไม่ควรเพิกเฉย ควรให้ความสนใจและรีบหาทางแก้ไขทันที
กลยุทธ์ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
การให้โอกาสพนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ก็เป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาอยากอยู่กับองค์การนาน ๆ กลยุทธ์ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีดังนี้
• จัดให้มีอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อที่เขาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและอาชีพ
• จัดให้มีการฝึกอบรม จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงานเสมอ ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
• สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิม โดยเตรียมให้พนักงานมีความรับผิดชอบสูงกว่าเดิม
• จัดให้มีโครงการพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่
• สนับสนุนให้พนักงานมีความสามารถสูง โดยวัดความสามารถในปัจจุบันของพนักงาน กับความสามารถที่ต้องการในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความสามารถในอาชีพของตน
กลยุทธ์ที่กล่าวมานี้ ขอเน้นว่าให้เลือกใช้กับ “คนดี ๆ” ที่คุณไม่อยากให้ไปไหนจากองค์การ แต่สำหรับ “คนดีน้อย” (หน่อย) ก็ควรเอากลยุทธ์ในการกลับกัน เขาจะได้รีบไปจากคุณเร็ว ๆ ไงล่ะ

ที่มา : http://www.thaihrcenter.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *