กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 3

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 3

ภาพประกอบ
บทบาทของบุคคลากรใน BICC

บุคคลากรประเภทไหนที่ BICC ต้องการ? ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และคุณสมบัติแบบใด? อย่างน้อยที่สุด BICC ควรจะประกอบด้วย ผู้จัดการ BICC นักวิเคราะห์ธุรกิจ หัวหน้าส่วนดูแลข้อมูล และ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี หลังจากการก่อตั้งได้สักระยะแล้ว BICC สามารถที่จะขยายบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างตัวอย่างในภาพ ซึ่งใน BICC ขนาดใหญ่ จะรวมถึง ผู้จัดการโครงการ นักสื่อสารภายในองค์กร นักออกแบบแอพพลิเคชั่น ที่ปรึกษาด้านระบบคลังข้อมูล พนักงานดูแล license นักสถิติ และที่ปรึกษาให้การอบรม
โรเบิร์ต – นักออกแบบแอพพลิเคชั่น
ดูแลโครงสร้างของโซลูชั่นทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาประสิทธิภาพ การเลือกการจัดเก็บ storage การจัดการและออกแบบ data model
คลาวเดีย – ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์
มีความเข้าใจใน model และรายงานการวิเคราะห์ พร้อมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงสถิติไปใช้ในการดูปัญหาของธุรกิจได้ ช่วยการพัฒนาและจัดตั้งโซลูชั่น BI และช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้งานในระดับแอดวานซ์ที่พวกเขาไม่สามารถทําได้เอง
แอนนา – ผู้จัดการ BICC
โปรโมตความสําคัญของ BICC ในองค์กร และดูแลโครงการ BI เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ยวน – หัวหน้าส่วนดูแลข้อมูล
บ่งชี้ และบริหารปัญหาข้อมูลภายในองค์กร โปรโมตและช่วยในการบริหารงานส่วนข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะก่อให้เกิด BI ในองค์กร
เดวิด – นักวิเคราะห์ธุรกิจ
เข้าใจในกฏเกณฑ์ และขั้นตอนของธุรกิจในองค์กร และทราบว่าองค์กรต้องใช้ข้อมูลอย่างไร รวมถึงการปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์หรือขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อมูล
อิโลน่า – ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
ดูแล และสร้างความมั่นใจในการติดตั้งระบบ BI ทางเทคนิค ให้คําปรึกษาทีมที่ดูแลโครงการในส่วนของการเชื่อมต่อ ระบบความปลอดภัย หรือ ตอบคําถามด้านเทคนิคต่างๆ
โมเต้ – ผู้จัดการโครงการ
บริหารทิศทางของโครงการวันต่อวัน และประสานงานร่วมกับทีม รวมถึงรายงานสถานะของโครงการไปยังผู้ให้ทุน นอกจากนี้ยังบริหารทรัพยากรต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ account ของกลุ่มผู้ใช้ และเนื้อที่ใช้สอยในสํานักงาน

ที่มา : http://www.sas.com/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *