กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแผ่นดินทอง คอยรุตตั๊กวา

กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแผ่นดินทอง คอยรุตตั๊กวา

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา เป็นชุมชนอิสลามแห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ 150 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมา คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
มีการจัดตั้งผู้นําชุมชนและมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม ๆ ตามกลุ่มอาชีพที่ชุมชนสนใจปันเงินกองทุนให้เพื่อดำเนินการในกลุ่มย่อยเป็นการสร้างฐานความมั่นคงของชีวิต
มีการเรียนรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันกับชุมชนรอบๆ ข้าง
เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรมากพอจากการผลิตเองภายในชุมชน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้และลดรายจ่ายลงได้มาก เมื่อเหลือจากการใช้บริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยเน้นการให้ การเอื้ออาทร มีการปรับสมดุลความพอดี คือเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เน้นการแข่งขัน อีกทั้งได้มีการก่อตั้งสหกรณ์ร้านค้าเพื่อปันผลให้กับสมาชิกอีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ดำเนินควบคู่ไปกับลักษณะทางสังคม มีการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมโดยแสดงออกมาในลักษณะของการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาแต่ในอดีต กระบวนการทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของชุมชนกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการปรับตัว และกระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ชุมชนมีรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ 5 ลักษณะ คือ ร่วมวางแผนประชุมปรึกษาหารือ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามผล และร่วมคิดค้นงานใหม่หรือขยายผลจากงานเดิม ชุมชนที่มีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สติปัญญาและจิตใจ มีกระบวนการเรียนรู้ คือ การรับรู้และตระหนักในปัญหา การคิดวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผลการแก้ไขปัญหา โดยขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจ คือ การปรับตัวทางเศรษฐกิจนั้นปรากฏออกมาใน 3 ด้านคือ ด้านการผลิต ด้านการบริโภค และด้านการกระจายผลผลิต ชุมชนมีการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต การจัดแบ่งเป็นกลุ่ม การปลูกฝังหลักศาสนา และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *