กฏ 4 ข้อดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กฏ 4 ข้อดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

โดย บิสิเนสไทย [31-7-2007]

“บิสิเนสไทย” ย้อนรอยเส้นทางความสำเร็จของ “บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย กับการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2546

หากนึกถึง “เครือซิเมนต์ไทย” หลายคนมักจะนึกถึงความมั่นคง , ความแข็งแกร่ง , ความมีธรรมาภิบาล , ผลประกอบการ , รวมถึงการสร้างและพัฒนาผู้นำที่มีความรู้ทั้งทางด้านธุรกิจและด้านการเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพราะที่ผ่านมาเครือซีเมนต์ไทยให้ความสำคัญกับผู้นำในระดับต่าง ๆ โดยพนักงานแต่ละระดับจะมีบาทบาทภาวะผู้นำที่เชื่อมโยงกัน ที่สำคัญเครือซิเมนต์ไทย มีการสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะผ่านกระบวนการประเมิณความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาพนักงานของเครือซิเมนท์ไทย

นอกจากนี้ ผู้นำจะต้องมีความรู้ทั้งด้านธุรกิจ และด้านการเป็นผู้นำ ดังนั้นเครือซิเมนท์ไทยจึงมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งหลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำของเครือฯ ให้มีต้นแบบเดียวกัน โดยจะเน้นให้เป็น Innovative Leader ซึ่งเปิดให้เข้าอบรมหลังเวลาเลิกงาน แต่หากเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่น CEO หรือ Vice President จะจัดอบรมที่สิงคโปร์

ที่สำคัญเครือซิเมนท์ไทยยังสร้างและพัฒนาให้ผู้นำมีลักษณะเป็นไปตามอุดมการณ์ของเครือฯ โดยหล่อหลอมให้ผู้นำมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการ มีการถ่อนทอดประสบการณ์ผ่านการสอนงานและระบบพี่เลี้ยง มีการสร้างความผูกพันธ์เพื่อให้ทุกคนทุ่มเทกับงาน

“เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากเป็นอันดับ 1” กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปูนซีเมนต์ไทย บอกไว้เช่นนั้น เพราะเขาเชื่อว่าธุรกิจจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งอยู่ที่ “คน” นั่นก็คือ “บุคลากร” ของบริษัท โดยปัจจุบันเครือซีเมนต์ไทยมีพนักงานอยู่ประมาณ 24,000 คน ใน 80 บริษัท 5 ธุรกิจในเครือ

“ตอนนี้คนของเราเก่งอยู่แล้ว แต่เราต้องการที่ให้พวกเขาเก่งและดี ๆ ขึ้นไปอีก เราจึงต้องมีการเทรนนิ้งอยู่เสมอ” กานต์ กล่าว

เช่นเดียวกับ “บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรในเครือซีเมนต์ไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2526 เพื่อผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน โดยให้ความสำคัญกับ “ผู้นำ” และ “พนักงาน” ในระดับต่าง ๆ จนในที่สุดได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ว่ากันว่า แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ “บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย” เพื่อให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้นั่นมาจากผู้นำสูงสุดขององค์กรเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง ร่วมคิดร่วมทำและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน

2. เน้นการทำงานเป็นทีม ดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 3. พนักงานมีคุณภาพ โดยพัฒนาพนักงานจากข้อเท็จจริง เปรียบเทียบขีดความสามารถที่น่าจะเป็นกับที่อยู่เพื่อหาช่องว่างแล้วจัดทำเป็น Roadmap และแผนพัฒนารายบุคคล

ทั้งนี้ จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุทธ์ใช้ได้ดังนี้

โดย “กฏ” ข้อ 1 ของแนวทางที่ว่านั้นอยู่ที่ “ผู้นำ” ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร โดย “ผู้นำ”จำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และวิธีการของการได้มาซึ่งรางวัลอย่างแท้จริง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง (Role model) ในการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติด้วยตนเอง

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนภายในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติร่วมกัน โดยควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที

3. องค์กรต้องมีระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แก่ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบการทำงานเป็นทีม ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ระบบการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานในการเปรียนบเทียบและอ้างอิงในการดำเนินการ โดยจะต้องทำการเก็บข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป

4. องค์กรต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง โดยจะต้องมีการประเมิณผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละปี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพนักงานโดยทั่วกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *