Toyota way

Toyota way” แบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก คือ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (continuous improvement) และ “การเคารพนับถือในคน” (respect for people)

Toyota way แบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก คือ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (continuous improvement) และ “การเคารพนับถือในคน” (respect for people)

ซึ่งความจริงแล้วเนื้อความของ Toyota way ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นหลักการที่ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็คงจะเคยได้ยินกันอยู่แล้ว แต่ถูกนำมาตอกย้ำกันอีกครั้ง

Toyota way แบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก คือ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (continuous improvement) และ “การเคารพนับถือในคน” (respect for people) ข้อที่น่าสังเกตคือ ในเสาหลักที่ 1 นั้นจะเป็นการพูดถึงในมุมมองของ “งาน” การปรับปรุงพัฒนางานด้วยความคิดที่ไม่เคยพอใจกับสภาพในปัจจุบันและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ และการทุ่มเทความพยายาม ในขณะที่เสาหลักที่ 2 จะเป็นการพูดถึง “คน” หรือพนักงานในองค์การนั่นเอง ซึ่งมาจากความเชื่อที่ว่า ความสำเร็จในธุรกิจนั้นมาจากการสร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคน และยิ่งมีพลังมากขึ้น เมื่อรวมตัวกันขึ้นมาเป็นทีมที่เข้มแข็ง

จาก 2 เสาหลักนี้ก็ยังแบ่งย่อยออกไปเป็นอีก 5 เรื่องย่อยคือ Challenge, Kaizen, Genchi/Genbutsu, Respect และ Teamwork

Challenge – เรากำหนดวิสัยทัศน์ข้างหน้าอย่างท้าทาย และมุ่งมั่นในการทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

– สร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการผลิตและการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

– จิตวิญญาณแห่งการท้าทาย ความมุ่งมั่นอย่างสร้างสรรค์

– มุมมองระยะยาว ความยั่งยืน

– การพิจารณา การตัดสินใจ อย่างรอบคอบ คำนึงถึงความเสี่ยง

Kaizen – เราปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และการเจริญเติบโต

– จิตวิญญาณแห่งการปรับปรุง และความคิดพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

– สร้างระบบและการทำงานที่ปราศจากความสูญเสีย (lean)

– รณรงค์ส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้

Genchi/Genbutsu – เราปฏิบัติตามแนวคิด Genchi/Genbutsu ไปที่ต้นตอหรือแหล่งกำเนิด เพื่อดูสภาพที่แท้จริง ค้นหาข้อเท็จจริง ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยการหาฉันทามติร่วมกันของทีม และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด

– การสร้างฉันทามติอย่างมีประสิทธิผล

– มุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย

Respect – เราเคารพนับถือ ให้เกียรติ พยายามทำความเข้าใจผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบ และทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อถือร่วมกัน (mutual trust)

– ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กร (stakenholders)

– ความเชื่อถือและความรับผิดชอบร่วมกัน

– การสื่อสารอย่างจริงใจ เปิดเผย

Teamwork – เรากระตุ้น สนับสนุนและสร้างโอกาสต่อการเจริญเติบโต พัฒนา ในส่วนบุคคล และอาชีพการงาน ควบคู่ไปกับผลการทำงานที่ดีที่สุด ทั้งของตัวพนักงานเองและทีม

– ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาของพนักงาน

– นับถือความเป็นส่วนบุคคล พร้อมกันกับตระหนักถึงพลังของทีม

(เรียบเรียงจากบทความของ “กฤชชัย อนรรฆมณี” จากนิตยสาร Productivity World)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *