Operational Risks เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการ Operational Risks แบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ ความผิดพลาดจากการทำงาน ของพนักงาน (Human Error) การทำการทุจริต (Fraud) และ เหตุขัดข้องทางเทคนิค (Technical Failure) 1. ความผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน (Human Error)อาจเกิดจากขาดความระมัดระวัง หรือขาดความรู้ ผลของความผิดพลาดอาจสร้างความยุ่งยากในการแก้ไข ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการชำระเงินและหรือสื่อประเภทนั้น มาตรการควบคุม