Tag: Knowledge

ความฉลาดของกลุ่มชน

ความฉลาดของกลุ่มชน มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 สัปดาห์นี้มีเรื่องน่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเข้ายุคเข้าสมัย ผู้อ่านลองนึกภาพว่า เมื่อเราเจอปัญหาที่ยากจะแก้ไขแล้ว ทางเลือกใดที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ทางเลือกแรกสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสักสองสามคน โดยเป็นการแยกกันถาม และที่สำคัญจะต้องเลือกผู้ที่ฉลาด และเก่งในด้านนั้นจริงๆ ทางเลือกที่สองสร้างทีมงานขึ้นมาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน แล้วให้ทีมดังกล่าวช่วยกันแก้ไขปัญหา เหมือนกับที่เราเคยรู้กันมาว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบ้านได้”
Read More

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์ บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมได้เขียนในบทความเน้นให้ทราบเสมอว่า โลกยุคใหม่ไร้พรมแดนอันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ จะทำให้ธรรมชาติโลกเปลี่ยนแปลงไป คนและองค์การทั้งหลาย ต้องปรับตัวและพัฒนาตาม ให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีความอ่อนแอ ล้าสมัย ไปจนถึงล่มสลาย หรือคุณภาพชีวิตหดหาย กับการตกเป็นทาสของเทคโนโลยี หรือกลายเป็นเบี้ยล่างของคู่แข่งขันที่เหนือกว่าและแข็งแรงกว่า ในการปรับตัวและพัฒนาตนเองนี้ จะทำได้แค่ไหนหรือไม่นั้น
Read More

ถ้าจะจัดการความรู้ ต้องรู้ที่จะจัดการ : Knowledge Management

ถ้าจะจัดการความรู้ ต้องรู้ที่จะจัดการ : Knowledge Management โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก มติชนรายวัน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9778 การจัดการความรู้เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นสินทรัพย์อันมีค่า เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนในองค์กรต้องเป็น Knowledge worker ที่ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร
Read More

องค์กรแห่งการ 'ไม่เรียนรู้'

องค์กรแห่งการ “ไม่เรียนรู้” คอลัมน์ Human corner โดย วิชัย อุตสาหจิต โครงการบัณฑิตศึกษาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3689 (2889) หลายหน่วยงานพูดถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร พูดถึงการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคล และลงมือพัฒนาส่งเสริมกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเห็นความสำคัญของ “คน” ในองค์กรว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรท่ามกลางภาวการณ์ที่ผันผวน
Read More

ยุคที่การ 'เลิกรู้' และ 'ลืม' คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในทัศนคติของ C. K. Prahalad

ยุคที่การ “เลิกรู้” และ “ลืม” คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในทัศนคติของ C. K. Prahalad บทความ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7 วันที่ 05 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3685 (2885) โดย ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
Read More

Marketing Strategies in KM(จบ)

Marketing Strategies in KM(จบ) คอลัมน์ human corner โดย ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7 วันที่ 06 มิถุนายน 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3694 (2894) สัปดาห์ที่แล้วมีการนำเสนอการประยุกต์ กลยุทธ์การตลาดกับการจัดการความรู้ โดยนำเสนอไปแล้ว
Read More

Marketing Strategies in KM(1)

Marketing Strategies in KM(1) คอลัมน์ human corner โดย ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3692 (2892) การจัดการความรู้ หรือ KM
Read More

สิ่งท้าทายในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

สิ่งท้าทายในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดร.เกศรา รักชาติ ketsara_rugchart@yahoo.com เรื่องของ LO เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทั้งองค์กร ต้องลงมือทำโดยคนค่ะ (People Approach) และวิธีการนั้นต้องใช้วิธีปรับเปลี่ยนคนจากภายในสู่ภายนอก (Inside out Approach) เท่านั้น สมัยอดีตการเปลี่ยนแปลงมักจะมาจากผู้บริหารข้างบน นั่นก็คือผู้บริหารคิด (Think) และ ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ลงมือทำ (Act) แต่ในยุคสมัยปัจจุบันการคิดและการลงมือปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับ (All Levels) ดังนั้นการสร้างองค์กรให้เป็น LO จึงจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างวิธีคิดให้เกิดขึ้นในทุกๆ
Read More

อิคุจิโร โนนากะ ผู้บุกเบิก KM เอเซีย

อิคุจิโร โนนากะ ผู้บุกเบิก KM เอเซีย โดย บิสิเนสไทย [20-2-2007] ศาสตราจารย์ อิคุจิโร โนนากะ เป็นชาวญี่ปุ่น ถือเป็นกูรูด้าน KM ชาวเอเชียที่ถือว่าได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับประวัติการทำงานนั้น เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ที่ Haas School of Business, UC Berkeley และที่ Hitotsubashi University in Tokyo
Read More

KM ปัญญาติดอาวุธ

KM ปัญญาติดอาวุธ โดย บิสิเนสไทย [20-2-2007] “ความรู้”คืออาวุธคำพูดนี้ยังใช้ได้ตลอดกาล ยิ่งในยุคธุรกิจที่แข่งขันกันรุนแรงแบบนี้ด้วยแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถประยุกต์มาเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการแข่งขันได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป !! ทุกคนมีความรู้คู่ตัวกันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถนำความรู้นั้นมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ นั่นหมายถึงไม่มีกระบวนการถ่ายทอดที่ดี รวมถึงไม่มีการจัดการกับระบบความคิดนั้นๆ ดังนั้นการจัดการความรู้เพื่อให้คนได้เข้าถึงและใช้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กำลังเป็นที่สนใจในแทบทุกองค์กร และถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ที่พูดกันมากยิ่งขึ้นทุกวันในองค์กรประเทศไทย KM ก้าวสู่ยุคที่ 4 KM (knowledge management) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการบริหารจัดการความรู้ กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น และวิวัฒนาการของ KM นั้น ที่ผ่านมาการจัดการความรู้แบ่งออกเป็น
Read More