Tagged: เศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 0

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขหรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านคุณสมบัติของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตลาดแรงงาน การขาดระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีตำแหน่งงานรองรับ อาทิ ผู้หางานไม่สามารถค้นพบตำแหน่งงานที่ต้องการ หรือนายจ้างไม่สามารถค้นพบแรงงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ส่งผลให้ค่าจ้างสูงเกินจริงและทำให้ผู้จบการศึกษาบางส่วนว่างงาน การทดแทนกันของแรงงานระดับต่าง ๆ...

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน ‘ไม่ต้องการการพัฒนา’ 0

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน ‘ไม่ต้องการการพัฒนา’

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน “ไม่ต้องการการพัฒนา” โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มติชนรายวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1.คนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านโครงการพัฒนาใหม่ๆ ของภาครัฐอยู่เสมอ มักจะถูกมองว่าไม่รักความก้าวหน้า ไม่รักดี และไม่ต้องการการพัฒนา 2.แต่การที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อเสนอการพัฒนาของภาครัฐ ก็อาจจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง และต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น การรับฟังและเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายที่มองต่างมุม ก็น่าจะรับฟัง เหตุใดเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการของหน่วยราชการ? ไม่ยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาล? ออกมาประท้วงหน่วยงานระหว่างที่ให้กู้ยืมเช่นธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ ทั้งๆ ที่ฝ่ายรัฐบอกว่าได้วิเคราะห์วิจัยและศึกษาโครงการมาอย่างรอบคอบแล้วก็ตามที 3.โครงการพัฒนาของรัฐเป็นเรื่องของส่วนรวม คือเป็นทั้ง collective investment...

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา 0

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา หน้าต่างความคิด : เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  กรุงเทพธุรกิจ  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 การชุมนุมเพื่อผลักดันให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของชาวพุทธ หากมองในแง่บวกแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับจุดยืนและบทบาทของศาสนาในสังคมไทย เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่แกนนำของผู้ชุมนุมยกขึ้นมาสนับสนุนการชุมนุมคือ หากพุทธศาสนา ถูกบรรจุไว้เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็จะมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องออกมารองรับ มีการร่างกฎข้อบังคับที่ชัดเจน และจะได้มีการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วผลจะลงเอยเช่นไร ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ศาสนามีบทบาททางสังคมอยู่สามประการด้วยกัน คือ ศาสนาในฐานะสินค้าเอกชน ศาสนาในฐานะสินค้าสาธารณะ และศาสนาในฐานะทุนทางสังคม หากจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ที่จะทำให้ฐานะปัจจุบันของศาสนาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ทำการเปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นในสามประเด็นนี้ด้วย...

มอง 'เศรษฐศาสตร์' ให้ถึงแก่นสาร 0

มอง 'เศรษฐศาสตร์' ให้ถึงแก่นสาร

มอง “เศรษฐศาสตร์” ให้ถึงแก่นสาร คอลัมน์ ระดมสมอง โดย เพสซิมิสต์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3837 (3037) ขณะนี้มีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจกันมาก ซึ่งอิงไปถึงทฤษฎีที่แตกต่างจากทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความผาสุกของประชาชนหรือ gross national happiness (GNH) เศรษฐกิจพอเพียงและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรีนจีดีพี ตลอดจนการพูดถึงการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ผมไม่ขอเข้าร่วมการวิเคราะห์หรือขยายความประเด็นดังกล่าวข้างต้น แต่อยากอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ในตารางทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการกล่าวถึงกันในเชิงของการโต้วาที...

GLOBAL WARMING…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 0

GLOBAL WARMING…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

GLOBAL WARMING…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Tax & Business                    ภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จนมีความตื่นตัวของรัฐบาลและประชาชนในหลายประเทศที่พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหานี้                  แท้ที่จริงแล้ว คำเตือนเรื่องวิกฤตโลกร้อนมีมานานแล้ว แต่ประเทศต่าง ๆ กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ไม่เพียงเท่านั้น ความร่วมมือในระดับโลกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกกลับประสบความล้มเหลว เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่ร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                  บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมจึงเกิดปัญหาโลกร้อน และทำไมความร่วมมือในการแก้ปัญหาจึงล้มเหลว โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์                   ...

ทำงานสังคมแบบนักเศรษฐศาสตร์ 0

ทำงานสังคมแบบนักเศรษฐศาสตร์

ทำงานสังคมแบบนักเศรษฐศาสตร์   วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : www.sapasupsip.com   งานสังคม (social work) หมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาหรือไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ตัวอย่างของงานสังคมที่พบอยู่ในประเทศไทย อาทิ งานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณประโยชน์ งานพัฒนาชุมชน ประชาสังคม การเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ยากไร้และขาดอำนาจต่อรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำงานสังคมจำนวนมากเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญหรือรุนแรงของปัญหาสังคม และเสียสละตัวเองและอาสาตัวเข้าไปทำงานนั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ผู้ที่ทำงานในมูลนิธิหรือสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม...