เคล็ดลับการอ่าน การอ่านที่ดีนั้น นอกจากจะมีความสามารถในการอ่านเร็ว และความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่านแล้ว นิสัยการอ่านที่ดีย่อมส่งเสริมให้การอ่านประสบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูง นิสัยการอ่านหนังสือที่ดีที่ควรฝึกฝน 1. ไม่นอนอ่านหนังสือ เพราะทำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย ขาดสมาธิ และพร้อมที่จะหลับ เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนและหลับในที่สุด ยกเว้น การอ่านเพื่อแก้ปัญกหาการนอนไม่หลับ เพราะการอ่านเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด 2. ไม่อ่านหนังสือในขณะดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ เพราะทำให้เสียสมาธิในการอ่านและเสียสายตา เนื่องจากสายตาต้องปรับระยะใกล้ไกลอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จะทำให้ประสาทตาล้า อีกประการหนึ่งคืด ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ 3. รู้สึกสบายใจขณะอ่านหนังสือ และรู้สึกพอใจ สนุกกับการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเกิดความเบื่อหน่าย