Tag: ฮาร์วาร์ด

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ “Offiice of career service” หน่วยงานนี้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการเรียน การเลือกวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประกอบอาชีพของนักศึกษาทุกระดับ โดยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งในการเลือกวิชาเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต การให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการฝึกงานทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักศึกษาในหลายรูปแบบ การให้คำปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น
Read More

ฮาร์วาร์ดกับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติปรับตัว

ฮาร์วาร์ดกับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติปรับตัว วันที่ : 21 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่มาจากรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงที่มาจากทั่วโลกราว 131 ประเทศมากกว่า 3,821 คน อีกทั้งคณะต่าง ๆ ทั้ง
Read More

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความหลากหลาย

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความหลากหลาย วันที่ : 7 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย นับเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่ง ที่ฮาร์วาร์ดได้พยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นในรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการขยายมุมมองในมิติที่แตกต่าง สิ่งที่สะท้อนการสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ได้แก่ การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย กรอบการคัดเลือกตัวอธิการบดี ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งในเวลานั้นอย่างแท้จริง ไม่ได้จำกัดอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกที่ตายตัว จนเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ ทำให้ฮาร์วาร์ดสามารถก้าวเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น อธิการบดี ชาร์ล
Read More

ฮาร์วาร์ดต้นแบบสร้างผู้เรียนรักแสวงหาความจริง

ฮาร์วาร์ดต้นแบบสร้างผู้เรียนรักแสวงหาความจริง วันที่ : 31 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การค้นพบแบบภาพร่างตรามหาวิทยาลัยที่มีอักษรภาษากรีกว่า “VERITAS” ที่สามารถแปลความหมายได้ว่า “สัจจะ” ในระหว่างการทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฮาร์วารด์ โดยอดีตอธิการบดี ควินซี่ (Josiah Quincy) ในปี 1836 ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 31 ปีต่อมา ที่ฮาร์วาร์ดได้ก้าวข้ามจากมหาวิทยาลัยที่ผลิตคนเพื่อรับใช้ศาสนา แบ่งชนชั้น กีดกันเชื้อชาติ เพศ มาสู่มหาวิทยาลัยที่สร้างคนเพื่อรับใช้สังคม
Read More

ใช้ชีวิตสมดุลในรั้วฮาร์วาร์ด

ใช้ชีวิตสมดุลในรั้วฮาร์วาร์ด วันที่ : 7 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ หากจะกล่าวถึงคำว่า “Ivy League Sport” หลายท่านคงนึกถึง กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ทำในเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงจำนวนมากให้แก่การกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาลงแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล ฮอกกี้ ฟันดาบ ฯลฯ นับว่าเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
Read More

ฮาร์วาร์ด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น

ฮาร์วาร์ด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ อิทธิพลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะแต่ละปีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสร้างรายได้มหาศาลแก่ท้องถิ่น รายงานในปี ค.ศ. 2002 พบว่า ฮาร์วาร์ดสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นกว่า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี การเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนนี้ มาจากหลายปัจจัยทั้งรายได้จากงานวิจัย การเข้ามาลงทุนของนักลงทุน การใช้จ่ายของคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในฮาร์วาร์ด การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและนักวิชาการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมพิเศษที่ฮาร์วาร์ดจัดขึ้น เช่น พิธีรับปริญญา การจัดสัมมนา
Read More

อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด

อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นหัวใจหลักของฮาร์วาร์ดในการก่อเกิดความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งไม่เพียงแค่การพัฒนาที่กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาตัวพนักงาน (staff) แต่ละบุคคลที่อยู่ในประชาคมฮาร์วาร์ด ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะมีศูนย์ที่เรียกว่า Harvard’s
Read More

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด วันที่ : 2 กรกฎาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมุ่งพัฒนาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานได้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยฮาร์วาร์ดมีระบบหลายประการในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในฮาร์วาร์ด บทความนี้ นำเสนอระบบบริการการจัดการฐานข้อมูลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Records Management Services (RMS) ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้สำนักการจัดการบันทึกข้อมูล
Read More

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ วันที่ : 13 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ต่างมีการขยายและเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ตัวอย่างหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ที่ถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 4
Read More

หนูดี ..ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากฮาร์วาร์ด

หนูดี ..ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากฮาร์วาร์ด ________________________________________ คืนนี้หลังจากหันซ้ายหันขวา (หันจนรอบทิศ) ไม่รู้จะทำอะไรดี ด้วยความเคยชินที่ต้องมี “รีโมททีวี” อยู่ในมือ ก็กดไปเรื่อย ๆ ด้วยว่าไม่ติดยึดกับรายการใดรายการหนึ่ง บังเอิญไปกดเจอรายการ “จับเข่าคุย” โดยมีคุณสรยุทธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งแขกรับเชิญเป็นหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้ม (สวยมั่กมากกกกก) ต้องขอโทษที่จำชื่อเธอไม่ได้ แต่เธอเรียกชื่อแทนตัวเองว่า “หนูดี” ที่สะดุดตาไม่ใช่เพราะความสวยของเธอหรอกนะ แต่สะดุดตากับข้อความที่ขึ้นบนหน้าจอแนะนำตัวเธอว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากฮาร์วาร์ด” เนื้อหาที่พูดคุยในรายการเกี่ยวกับ “อัจฉริยภาพส่วนบุคคล” ในตัวคนเราทุกคนล้วนมีความเป็นอัจฉริยะกันทั้งนั้น เพียงแต่เราไม่รู้และไม่ได้ดึงมันออกมา
Read More