“อาหารทะเลปลอดภัยไร้สารพิษ” • อาหาร • เรื่องเด่น เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ การบริโภคอาหารให้ได้คุณค่าอย่างแท้จริง ต้องคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นหลักสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้เริ่มหันมาให้ความใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารแต่ละชนิดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและคุณค่าทางอาหารอย่างแท้จริงนั้น วัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารก็ต้องมีความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี โดยการบริโภคอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต จึงได้ร่วมกับสมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม จัดทำ “โครงการอาหารทะเลปลอดภัยไร้สารพิษ” เพื่อพัฒนาระบบการผลิตอาหารทะเลให้มีความปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน และมุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลที่ดีที่สุด สะอาด อร่อย และปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม มีพื้นที่