การมีส่วนร่วมและการเสียสละเพื่อส่วนรวม…ไม่ควรเป็นภาระอีกต่อไป   วันที่ : 19 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์               การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและความเสียสละจากหลายฝ่าย หลายภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนเอง อย่างไรก็ดี การพัฒนาชุมชนจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากน้อยเพียงใดนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นกับผู้ที่มีบทบาทในการบริหารชุมชนส่วนร่วม ซึ่งก็คือ กลุ่มผู้นำชุมชน อันได้แก่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่