Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน Published in April 28th, 2008 เมื่อพูดถึงเรื่อง differencing competency เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถ้าเราลองพิจารณาดูในแต่ละองค์กรก็จะพบว่า หลายๆ องค์กรมีการกำหนด competency ออกมาอย่างชัดเจน แต่การที่จะหาคนที่เป็นไปตาม competency นั้นๆ อย่างครบถ้วนมีเพียงไม่กี่องค์กร เรื่อง competency เป็นเรื่องที่เข้ามา ในเมืองไทยเยอะมาก แต่จุดที่สำคัญคือองค์กรไทยส่วนใหญ่ทำสำเร็จเพียงในขั้นที่ว่า องค์กรต้องพัฒนา competency