AEC : มาเลย์คู่ค้าอันดับ1ไทยใน AEC คอลัมน์ AEC DATA คอลัมน์ใหม่ให้เกร็ดความรู้ผู้อ่านเพื่อร่วมนับถอยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประเดิมฉบับนี้ขอนำเสนอความสำคัญของตลาดอาเซียนต่อประเทศไทย สำหรับตลาดอาเซียน 9 ประเทศในปัจจุบันถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 24% ของการส่งออกของไทยในภาพรวมไปทั่วโลก โดยตลาดอาเซียนมีประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน คิดเป็น