พลิกวิถีเกษตรกรทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ย-ยา • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต นับตั้งแต่การปฏิวัติสีเขียวในปี 2504 การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการผลิตข้าวแบบดั้งเดิม โดยหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว มุ่งเน้นที่ปริมาณของผลผลิตเพียงอย่างเดียว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรไทยในอดีต ที่เคยพึ่งพาผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มูลนิธิข้าวขวัญจึงได้จัดโครงการ “ข้าวเพื่อสุขภาพ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสุขภาพเกษตรกรที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมของโครงการก็คือ การเปิด “โรงเรียนชาวนา” เพื่อให้เกษตรกรค้นหารากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา และปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเป็นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม