ปลูกชะอม เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 2,500 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) (กิ่งพันธุ์ถุงละ 3-5 บาท) รายได้ ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท/ไร่ วัสดุ/อุปกรณ์ กิ่งพันธุ์ ปุ๋ย จอบ ถุงพลาสติก กรรไกร แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป กิ่งพันธุ์ หาซื้อได้ตามร้านเพาะชำกล้าไม้ วิธีดำเนินการ 1. การปักชำกิ่งชะอม