AEC : “บุญทรง” จีบพม่าร่วมมือค้าข้าว พร้อมดันนักลงทุนไทยปักฐานผลิตรับเปิดเออีซี “บุญทรง”ใช้โอกาสประชุม JTC ไทย-พม่า ดึงร่วมมือค้าข้าวตลาดโลก ดันราคาให้สูงขึ้น หลังตกลงเวียดนาม กัมพูชา และลาวเรียบร้อยแล้ว เล็งดันนักลงทุนไทยตั้งฐานการผลิตสินค้าเกษตร ประมง สิ่งทอ ยานยนต์ ยาง พร้อมเชื่อมโยงโลจิสติกส์ เชื่อมถนน รถไฟ เปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม หวังใช้ประโยชน์จาก AEC ให้มากที่สุด นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์