Tag: ปฐมวัย

แฟชั่น… เร่งอัดวิชาการในเด็กอนุบาล

แฟชั่น… เร่งอัดวิชาการในเด็กอนุบาล   วันที่ : 21 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน               ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่า เป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานสติปัญญา ความสามารถ ลักษณะชีวิตของบุคคล จึงสนับสนุนให้เด็กวัยนี้ได้พัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ เป็นต้น             อย่างในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจการศึกษาที่กำลังเติบโตคือ ธุรกิจสอนพิเศษให้เด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นความสามารถเด็กด้านวิชาการให้พร้อมก่อนเข้าชั้นอนุบาล สาเหตุเกิดจาก
Read More

พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือ   วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์)                   ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้และการศึกษา “ปฐมวัย” (เด็กแต่แรกเกิด-5 ขวบ) ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงวัยสำคัญในการวางรากฐานสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของบุคคล จึงคาดการณ์ได้ว่า ประเทศจะก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางรากฐานให้แก่บุคลากรในประเทศตั้งแต่ปฐมวัย  
Read More