Tagged: บทความดี

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน 0

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ “Offiice of career service” หน่วยงานนี้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการเรียน การเลือกวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประกอบอาชีพของนักศึกษาทุกระดับ โดยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งในการเลือกวิชาเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต การให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการฝึกงานทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักศึกษาในหลายรูปแบบ การให้คำปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา การทำงานในภาครัฐ กฎหมาย สื่อมวลชน...

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย 0

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย วันที่ : 6 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสำคัญออกมา บทความนี้นำเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสำคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2....

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย 0

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 29 กุมพาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 และการสอบเอเน็ต ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 พบการทุจริตทั้งหมด 9 ราย การสอบโอเน็ตพบทุจริตทั้งหมด 7 ราย ที่ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 ราย และศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

บริการชุมชน สะท้อนความรับผิดชอบสังคม 0

บริการชุมชน สะท้อนความรับผิดชอบสังคม

บริการชุมชน สะท้อนความรับผิดชอบสังคม วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การดำเนินกิจการของฮาร์วาร์ดมีส่วนสร้างรายได้ ให้เมืองบอสตันและเคมบริดจ์อย่างมาก โดยเกิดการจ้างงานมากถึง 48,000 ตำแหน่ง จากบริษัทวิจัยที่เข้ามาตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย รายงานปี ค.ศ. 2002 พบว่า รายได้จากกิจการส่วนนี้มากถึง 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้อีกส่วนมาจากการใช้จ่ายของนักศึกษาที่มีมากถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม การสร้างงานและรายได้มหาศาลให้เมืองบอสตันและเคมบริดจ์นี้ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดมีส่วนช่วยชุมชน ให้มีรายได้และพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น แต่ฮาร์วาร์ดยังดำเนินกิจกรรมอื่นอีกในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนผ่านการใช้ศักยภาพและทรัพยากรของฮาร์วาร์ด ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ฮาร์วาร์ดดำเนินการเพื่อบริการและพัฒนาชุมชน...

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา 0

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา วันที่ : 21 พฤษภาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สรุปยอดผู้สมัครเรียนผ่านระบบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 124,821 คน จากที่ สกอ. วางแผนรับสมัครไว้ที่ 120,000 คน ซึ่งยังไม่รวมนักเรียนที่เข้าเรียนผ่านระบบรับตรง และได้โควต้าจากโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย...

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข 0

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจกระตุ้นให้การศึกษาไทย ต้องหันมาปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาจากข่าวคราวเรื่อง การคัดลอกผลงาน งานวิจัยของผู้อื่น โดยในปี 2549 มีงานวิจัยที่พบว่า จากการสุ่มตัวอย่างวิทยานิพนธ์จำนวน 70 เล่ม มี 27 เล่ม ที่ผู้ทำวิจัยได้คัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและผลงานวิจัยผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง การกระทำดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น หากแต่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างสังคมฐานความรู้ในระยะยาว อันเนื่องจากผู้เรียนกลุ่มหนึ่งขาดความตระหนักในการต่อยอด และสร้างองค์ความรู้อย่างถูกต้อง การขโมยคัดลอกผลงาน (Plagiarism) เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ...

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 0

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขหรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านคุณสมบัติของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตลาดแรงงาน การขาดระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีตำแหน่งงานรองรับ อาทิ ผู้หางานไม่สามารถค้นพบตำแหน่งงานที่ต้องการ หรือนายจ้างไม่สามารถค้นพบแรงงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ส่งผลให้ค่าจ้างสูงเกินจริงและทำให้ผู้จบการศึกษาบางส่วนว่างงาน การทดแทนกันของแรงงานระดับต่าง ๆ...

การ์เด็น โกรฟ แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง 0

การ์เด็น โกรฟ แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง

การ์เด็น โกรฟ แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง การ์เด็น โกรฟ” แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง กรุงเทพฯ มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 433 โรง สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เรียนประมาณ 350,000 คน และครูประมาณ 15,000 คน ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ จำนวนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนและเสี่ยงต่อการออกกลางคัน อีกทั้ง ผู้เรียนบางส่วนไม่ใช่คนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่อพยพย้ายถิ่นตามพ่อแม่เข้ามา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา คนต่างจังหวัดจะเข้ามาทำงานในเมืองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ กทม. ต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษา กรุงเทพฯ...

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง 0

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีมหานครขนาดใหญ่ (Megacity จำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคนอาศัยอยู่) จำนวน 27 เมือง (The World Gazetteer, 2008) การพัฒนามหานครขนาดใหญ่นี้ต้องอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมีสภาพการตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่น มีสภาพและปัญหาที่เฉพาะเจาะจง มีสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ในต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อทำการศึกษาวิจัยและเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (urbanization) เช่น วิทยาลัยการวางผังเมืองและการจัดการสาธารณะ (College of Urban Planning and Public Affairs: CUPPA) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์...

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา 0

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัจจุบัน “อินเทอร์เน็ต” เป็นเครื่องมือเพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จึงมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ในปี 2550 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประมาณการณ์ว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยน่าจะขยายตัวได้อีก โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยประมาณ 9.4 ล้านราย คาดว่าจะเพิ่มเป็น 10.5 ล้านคนในปี 2551 และในปัจจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก สำรวจโดย Internet Usage and World Population...