Tagged: ท่องเที่ยว

AEC : โอกาสท่องเที่ยวไทยในเออีซี 0

AEC : โอกาสท่องเที่ยวไทยในเออีซี

AEC : โอกาสท่องเที่ยวไทยในเออีซี การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กติกาใหม่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนแค่ไหน มองไปข้างหน้าการท่องเที่ยวไทยจะฟูหรือฟุบ เทรนด์โรงแรมจะเป็นอย่างไร และประเทศไทยจะสร้างโอกาสจากเออีซีอย่างไร “ฐานเศรษฐกิจ”ได้จับประเด็นในงานสัมมนาไทยแลนด์ ฮอสพิทาลิตี้ คองเกรส โดยมีสมาคมโรงแรมไทยหรือทีเอชเอ เป็นแม่งาน เมื่อวันที่ 5-6 กันยายนที่ผ่านมามานำเสนอ รู้ก่อนรวยก่อนสู่อาเซียน โอกาสของนักลงทุนไทยในอาเซียน หรือรู้ก่อน รวยก่อนกับการเปิดประตูสู่อาเซียน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เงื่อนไขการลงทุนโรงแรมและการเคลื่อนย้ายแรงงานในแต่ละประเทศอาเซียน” เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เมื่ออาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วมอย่างสมบูรณ์ นิติบุคคลอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน...

AEC : ชี้เออีซีเอื้อไทยฮับท่องเที่ยว 0

AEC : ชี้เออีซีเอื้อไทยฮับท่องเที่ยว

AEC : ชี้เออีซีเอื้อไทยฮับท่องเที่ยว “ทีทีเอ” แจงเปิดเออีซีปี 58 เอื้อไทยขึ้นฮับท่องเที่ยวอาเซียน จี้ธุรกิจสร้างศักยภาพและปรับตัว เพื่อชิงผลประโยชน์จากเออีซี ทั้งหนุนใช้ไอทีขยายโอกาสทางการตลาด ขณะที่ธุรกิจทัวร์ต้องเพิ่มทักษะทางภาษาเพื่อความอยู่รอด นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ประธานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวหรือทีทีเอ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 จะส่งผลให้อาเซียนอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือฮับของทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะเป็นผลดีหากคนไทยรู้จักเออีซี ซึ่งประเด็นที่ใหญ่ที่สุดคือไทยไม่รู้จักเออีซีดีพอที่จะหาผลประโยชน์ และมองว่าเออีซีให้ผลดีมากกว่า หากไทยสามารถสร้างศักยภาพ คุณภาพ และความมั่นคงต่อไปได้ “กรณีในเรื่องสนามบิน หากประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อเนื่อง ไทยจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน และมีโอกาสเป็นฮับของอาเซียน เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าและมีสนามบินใหญ่กว่า หากไทยไม่มีการประท้วง และรัฐบาลอยู่ได้อย่างสงบรวมถึงเมื่อถึงเวลาเปิดเสรี ยังมีหลายสิ่งที่ไทยจะต้องปกป้อง...