Tagged: ดัชนี ความก้าวหน้า ประเทศ

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ 0

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ วันที่ : 20 เมษายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : โกลบอลบิซิเนส ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com 5ปีมาแล้ว ผมได้เคยเสนอแนวทางการบริหารประเทศแนวใหม่ โดยการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดรวม (composite index) ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาประเทศ ผมยังเสนอให้รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยการกำหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดรวมและตัวชี้วัดแต่ละตัว พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบทำให้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ไปถึงเป้าหมายให้ได้ เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...