Tagged: ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส โนเบล

ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 0

ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

หัวใจของผู้ประกอบการ   วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้               ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2006 จากการก่อตั้งธนาคารกรามีน เพื่อปล่อยกู้แก่คนยากจน ได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโทรทัศน์ของนอรเวย์ ภายหลังได้รับรางวัลนี้ว่า               “สันติภาพที่ยั่งยืนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพยากไร้ การให้สินเชื่อรายย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน”               ข้อความข้างต้น นอกจากสะท้อนให้เห็น จิตใจอันงดงามและความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้อย่างเปี่ยมด้วยอุดมการณ์แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของแนวคิดหนึ่งที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน...