Tagged: จิตแพทย์

จิตแพทย์แนะทางสุข “ปรับ 4 เติม 3” 0

จิตแพทย์แนะทางสุข “ปรับ 4 เติม 3”

จิตแพทย์แนะทางสุข “ปรับ 4 เติม 3” • คุณภาพชีวิต เปลี่ยนมุมมอง เปิดใจกว้างนำพาสุข ช่วงเวลาแห่งความแตกแยกขัดแย้งทั้งความคิดและการปฏิบัติของคนไทยจำนวนหนึ่ง ด้วยผลพวงทางการเมืองทำให้แยกกันเป็นคนไทย 2 กลุ่มที่เผชิญหน้ากันอย่างเป็นศัตรู และเป็นศัตรูที่ต้องห้ำหั่นกันให้พินาศกันไปข้างหนึ่ง ไม่มีอภัยให้แก่กันอย่างเด็ดขาดทั้งๆ ที่เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ทั้งสองกลุ่มทั้งที่เรียกตัวเองว่านักการเมือง ทั้งที่อ้างว่าเป็นประชาชนคนไทยก็ไม่ได้หมายถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนไทยกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น เพียงแต่ว่าเพราะเป็นคนไทยด้วยกันแล้วมาตั้งป้อมขัดแย้งกัน ย่อมนำมาซึ่งความห่วงกังวลให้คนไทยที่เหลือทั้งประเทศทั้งที่ได้รับผลอันเกิดจากการกระทำพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันโดยตรงอย่างรุนแรงหรือที่รับรู้โดยตรงอย่างรุนแรงหรือที่รับรู้โดยทางอ้อมเช่นผ่านสื่อ การบอกเล่ากรอกหูที่หยาบคายและรุนแรง ย่อมสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่คนไทยได้ทุกคนไม่มากก็น้อย ด้วยความห่วงใย มีการสำรวจแบบโพลล์โดยเอแบคโพลล์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังกล่าวเพื่อทำการศึกษาสำรวจความเห็นคนไทยกลุ่มหนึ่งโดยศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดแถลงข่าวที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง “ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับวิกฤติการเมือง” เป็นผู้เปิดเผยผลวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนภายในครอบครัวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองของสังคมไทย ศึกษาระหว่างวันที่ 30 ต.ค ถึง...