Tagged: **งานด่วน กับงานสำคัญ**

**งานด่วน กับงานสำคัญ** 0

**งานด่วน กับงานสำคัญ**

**งานด่วน กับงานสำคัญ** 17 มิถุนายน 2552 จากการเข้ารับการอบรมการเป็นผู้นำการตรวจติดตามครั้งหนึ่ง วิทยากรได้มีการอธิบายถึงหลักการในการทำงานที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้ ในการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละอย่างไม่ว่างานนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ก่อนลงมือทำจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลัก 4 ประการ ประการที่หนึ่ง งานนั้นๆสามารถจะกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปในเวลาอันรวดเร็วได้หรือไม่ ประการที่สอง งานนั้นๆถ้าทำแล้วจะสำเร็จช้า ประการที่สาม งานนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายาม ใส่ใจอย่างสูงหรือไม่ ประการที่สี่ งานนั้นๆเป็นงานที่เบาหรือไม่ อันหลักการ เร็ว ช้า หนัก เบา แม้ว่าเป็นคำพูดง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน แต่เมื่อท่านต้องตัดสินใจ หรือเมื่อมีการนำไปปฏิบัติจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ยากที่เดียว ในปัจจุบันชีวิตการทำงาน...