Tagged: ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ 0

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ วันที่ : 13 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ บทบาทของครูที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานสอน อันจะทำให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนอย่างแท้จริง และส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ดังที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด…ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเขียนงานวิชาการจะเป็นสิ่งจำเป็นของผู้อยู่ในวิชาชีพครู...