การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล “การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล” เพื่อสร้างความได้เปรียบและความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้ การที่องค์กรจะสามารถบรรลุผลที่เป็นเลิศได้ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ขององค์กรและพนักงาน การเรียนรู้ขององค์กรรวมความถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่ใช้อยู่ และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่ช่วยนำไปสู่เป้าประสงค์และ/หรือแนวทางใหม่ ๆที่สำคัญคือ การเรียนรู้จะต้องถูกปลูกฝังลงไปในการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้จะต้อง 1. เป็นเรื่องปกติของงานประจำวัน 2. มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 3. ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (Root Cause) 4. มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทั้งองค์กร 5. เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ที่มาของการเรียนรู้ในองค์กรนั้นมาจากความคิดพนักงาน การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจากลูกค้า