Tagged: การลอกเลียนแบบ

เรียนรู้ แต่อย่าเลียนแบบ 0

เรียนรู้ แต่อย่าเลียนแบบ

เรียนรู้ แต่อย่าเลียนแบบ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ทางลัดในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ทางหนึ่งคือ การหาต้นแบบ (model) จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ เพราะจัดว่าเป็นทางลัดที่ดีในการก้าวสู่ความสำเร็จเช่นนั้นบ้าง ในเรื่องของการพัฒนาตนเองเป็น นักพูด ที่ดีเช่นกัน เราควรศึกษาเรียนรู้จากบุคคลที่เราชื่นชอบชื่นชม ยกย่องว่าเป็นนักพูดที่ดี แต่หากเราประทับใจมาก โอกาสที่เราจะ “เลียนแบบ” วิธีการ ท่าทาง หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงย่อมเป็นไปได้มาก โดยอาจไม่ได้ตระหนักว่า เราแต่ละคนนั้น ล้วนมี ”เอกลักษณ์” ของตนเอง...