ระดมความคิดเพื่อบริหารงาน   วันที่ : 11 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์                   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรง รวดเร็ว และแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ทำให้ภาวะการทำงานจริงในปัจจุบัน   ต้องเข้าใจถึงสภาพการแข่งขัน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การทำงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ                    แนวทางในการบริหารงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างหนึ่งทีผู้บริหารนำมาใช้ คือ   การทำงานเป็นทีม มีการระดมสมองช่วยคิดงาน                    การทำงานเป็นทีมที่ดีนั้น ผู้นำต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานอภิปราย ถกเถียง ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้เหตุผล ได้แสดงความคิดเห็น แสดงทัศนะ