Tag: การทำงาน

การทำงานกับคนเป็น เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

การทำงานกับคนเป็น เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ”การทำงานกับคนเป็น เป็นเรื่องสำคัญที่สุด” ภัทรียา เบญจพลชัย “คนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การทำงานกับคนเป็น จึงนับเป็นเรื่องสำคัญสุด จะทำอย่างไรให้ คนรอบข้างมีความมุ่งมั่นไปในทางเดียวกัน เห็นเป้าหมายเดียวกันได้” อีกไม่เกิน 3 เดือนดี การทำงานในตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ของคุณ ภัทรียา เบญจพลชัย ก็จะเดินมาถึง ครึ่งทางของวาระในตำแหน่ง 4 ปี หลังจากที่เธอได้รับการแต่งตั้งจากบอร์ดเมื่อ 1 มิถุนายน 2549
Read More

สาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงาน

สาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงาน มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอผลการวิจัยของ Fernando Bartolome และ Paul Lee Evans ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Harvard Business Review ตั้งแต่ปี 1980 เรื่อง
Read More

เวลาในการทำงานต่างกัน เนื่องจากพันธุกรรม

เวลาในการทำงานต่างกัน เนื่องจากพันธุกรรม มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ asu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สัปดาห์ที่แล้ว ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาในตัวเรา (Biological Clock) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำกับการทำงานของร่างกายเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว และนาฬิกานี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับเวลา 24 ชั่วโมงตามนาฬิกาปกติ ดังนั้นถ้าจะทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว เราจะต้องวางแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับการเดินของนาฬิกาในร่างกายเรา สัปดาห์นี้ก็ยังคงต่อเนื่อง แต่อยากจะนำเสนอข้อมูลในอีกมุมมองหนึ่ง ถ้าตามหลักที่ได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Read More

10 ขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับช่วยให้การทำงานในแต่ละวัน มีประสิทธิภาพ

10 ขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับช่วยให้การทำงานในแต่ละวัน มีประสิทธิภาพ 1. จัดการเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะทำงานให้มีความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา และลดความวุ่นวายเมื่อถึงเวลาที่จะหยิบออกมาใช้ 2. ตรวจสอบอีเมล์ในช่วงเริ่มต้นการทำงานของแต่ละวัน (ช่วงเช้า) ก่อนที่จะทำงานอย่างอื่นต่อไป 3. จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน ที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น 4. ในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกัน แบ่งแยกรายละเอียดของงาน ที่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น 5. ทำงานให้เสร็จที่ละชิ้น ก่อนที่จะขยับไปทำงานชิ้นถัดไป (อ่านบทความ ทางด้าน HR
Read More

ยุทธวิธีการทำงานแบบยอดมนุษย์ (ตอน ล้างบางนิสัยพาจน)

ยุทธวิธีการทำงานแบบยอดมนุษย์ (ตอน ล้างบางนิสัยพาจน)   วันที่ : 22 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า               ปัจจุบันประเทศไทยมีคนยากจนจำนวนหลายล้านคน สาเหตุของความยากจนประการสำคัญ นอกจากเป็นผลมาจากการขาดโอกาสด้านต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำจากสังคมแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง คนจำนวนไม่น้อยมีเหตุแห่งความยากจนมาจาก การขาดความสามารถในการใช้เงิน และ ลักษณะชีวิตของบุคคลนั้น อาทิ ความเกียจคร้าน ความรักสบายโดยไม่อดทนต่อการทำงานหนัก การติดนิสัยพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ
Read More

“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน

“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน วันที่ : 10 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ในการสื่อสารใด ๆ หรือการพูดคุยสนทนาระหว่างกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น “ทักษะการฟัง” เป็นสิ่งสำคัญมาก การเป็นนักฟังที่เข้าทำนอง “ฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับมากระเดียด” ตามที่สุภาษิตไทยโบราณว่าไว้นั้น นอกจากจะนำมาซึ่งความผิดพลาดในการสื่อสารแล้ว ยังอาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิด การทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตการทำงาน ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ฯลฯ
Read More