ตับอักเสบไวรัสบี กับมะเร็งตับ สัมพันธ์กันอย่างไร? เน้นควรบำรุงตั้งแต่แรก จากสถิติทางคลินิกในปัจจุบันพบว่า กว่า 80% ของผู้ป่วยมะเร็งตับเกิดจากตับอักเสบไวรัส B ส่วนพาหะไวรัส B จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปมากถึง 223 เท่า เหตุไฉนจึงทำให้ตับอักเสบไวรัส B กลายเป็นสาเหตุหลักๆ ของมะเร็งตับ? จริงๆ แล้วไวรัส B ในร่างกายจะทำลายเซลล์ตับอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการอักเสบและการซ่อมแซมของเซลล์ตับอย่างซ้ำซาก นานวันเข้าพังผืดที่คล้ายปุ่มและแผลเป็นที่มีลักษณะแข็งกว่าที่เกิดจาการซ่อมแซมของเซลล์ตับนั้นก็จะค่อยๆ แทนที่เซลล์ตับที่ปกติ ทำให้ตับแข็งและไม่สามารถทำงานได้ปกติหากผู้ป่วยตับแข็งในระยะแรกเริ่มได้รับการรักษา ตับก็จะมีโอกาสสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่เสียไป ภาวะตับแข็งก็จะพัฒนาช้าลงแต่ถ้าผู้ป่วยไม่รู้ตัวหรือไม่รักษาเลยเซลล์ตับที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกไวรัส