Category: 01 กฏหมาย

การทำสัญญาในอังกฤษ

การทำสัญญาในอังกฤษ บัญญัติ สุชีวะ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง สัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ตามกฎหมายอังกฤษ นอกจากจะมีคำเสนอ คำสนอง และเจตนาที่จะให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย ดังเช่นกฎหมายไทยแล้ว ยังมีข้อแตกต่างอีกหลายอย่าง เช่น ถ้าไม่ใช่สัญญาที่ต้องทำตามแบบพิธี (under seal) แล้ว จะต้องมีคอนซิเดอเรชั่น (consideration) ด้วยเป็นต้น ผู้เขียนเห็นเป็นเรื่องน่ารู้จึงขอเก็บมาเล่าสู่กันฟัง โดยมิได้มีเจตนาจะให้เป็นหลักวิชาแต่ประการใด สัญญาตามกฎหมายอังกฤษแบ่งเป็น สัญญาธรรมดา (simple contract) และ สัญญาที่ต้องทำตามแบบพิธี (contract under
Read More

การไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทย :มุมมองจากกฎหมายของประเทศต้นทาง

การไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทย :มุมมองจากกฎหมายของประเทศต้นทาง* พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร** บทนำ 1. เป้าหมายของงานวิจัย งานวิจัยนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบปัญหาที่ยังโต้เถียงกันอยู่ในสังคมไทยถึง “นโยบายที่ควรจะเป็น” ของประเทศไทยในเรื่องการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มถดถอย กฎหมายอาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ “สร้างปม” ในเรื่องนี้ และในขณะเดียวกันก็อาจใช้เป็น “เครื่องแก้ปัญหา” ได้ด้วยในขณะเดียวกัน แต่ปัญหากฎหมายที่แฝงอยู่ในเรื่องของการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยนั้นก็มีลักษณะที่หลากหลายเช่นกัน หากจะจำแนกปัญหากฎหมายนี้อย่างง่าย ๆ โดยพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของปัญหา ปัญหากฎหมายนี้ก็มีเพียง 2 ลักษณะ กล่าวคือ ปัญหาที่เกิดอยู่ในประเทศต้นทางของแรงงาน และปัญหากฎหมายที่เกิดอยู่ในประเทศปลายทางของแรงงาน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัญหากฎหมายที่เกิดอยู่ในประเทศต้นทางของแรงงานเท่านั้น
Read More

อิสลามและประชาธิปไตย

อิสลามและประชาธิปไตย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์: sirotek@hotmail.com โดยปกติแล้วสถานีวิทยุบีบีซีของประเทศอังกฤษจะมีการจัดปาฐกถาซึ่งมีชื่อว่า Reith Lectures อยู่เป็นประจำทุกปี รูปแบบของปาฐกถานี้ใช้วิธีการบันทึกเสียงของผู้บรรยายแล้วนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในภายหลัง วิธีการนี้เปลี่ยนไปในปี 1998 เมื่อนักประวัติศาสตร์สงครามอย่าง John Keegan เริ่มเชิญบุคคลภายนอกเข้าไปรับฟังคำบรรยายและซักถามคำถามต่างๆ ในขณะบันทึกเสียง และเมื่อมาถึงปี 1999 องค์ปาฐกซึ่งได้แก่ Anthony Giddens ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ London School of Economics อยู่ในขณะนั้น ก็ได้ปรับปรุงการปาฐกถาครั้งสุดท้ายในคริสตศตวรรษที่
Read More

เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ

เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ สมชาย ปรีชาศิลปกุล* ปริศนาแห่งตุลาคมและพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นห้วงระยะเวลาครบครอบ 10 ปี ของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ สามารถกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว การเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัย ในฐานะเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเหตุการณ์หนึ่ง โดยเฉพาะในแง่มุมการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อต่อต้านกับอำนาจเผด็จการที่ไม่ชอบธรรม ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการเอ่ยถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนครั้งสำคัญ ที่เดิมมีการกล่าวถึงเฉพาะเพียงเหตุการณ์เดือนตุลา แต่ปัจจุบันหากต้องการกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนก็ต้องเรียงลำดับจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และไล่เรียงมาถึงพฤษภาทมิฬ 2535 ดังการตีพิมพ์หนังสือสารคดีฉบับพิเศษ
Read More

ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ – เสรีภาพเป็นจริง

ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ – เสรีภาพเป็นจริง โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล* บทนำ ในอดีตที่ผ่านมา นับแต่มีการปฎิรูปกฎหมายโดยเลือกเอาระบบประมวลกฎหมายเหมือนกับประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น โดยในระบบนี้ มีจุดเด่น คือ หลักกฎหมายต่างๆจะมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บรรดาสิทธิเสรีภาพทั้งหลายก็ถูกนำมาบัญญัติไว้ด้วย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมา (และการไม่บัญญัติเอาไว้สำหรับสังคมไทยก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน) แต่ในขณะเดียวกัน ในระบบดังกล่าว ก็มีข้อจำกัดของระบบดังกล่าวด้วยในเวลาเดียวกัน ก็คือการทำสิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ และสังคมไทยก็มีปัญหานี้ คือ ขาดการสร้างระบบที่ทำให้สิ่งที่ถูกบัญญัติไว้เป็นจริง สภาพเช่นนี้ดำรงและก่อปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในโอกาสที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้กับตนเอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประชาชนกลุ่มต่างๆได้มีโอกาสพบปะกัน
Read More

ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจกับการห้ามศาลพิจารณาคดีที่ฝ่ายปกครองเป็นจำเลย

ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจกับการห้ามศาลพิจารณาคดีที่ฝ่ายปกครองเป็นจำเลย สุรพล นิติไกรพจน์** ไม่ว่าทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจของมองเตสกิเออจะมีการศึกษา วิเคราะห์ ตีความได้หลากหลายนัยอย่างไร แต่ในภาพร่วมแล้วการศึกษาทฤษฎีดังกล่าวได้นำไปสู่การยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยอาจแบ่งใช้ได้เป็นด้านหลัก ๆ 3 ด้าน ซึ่งเรียกกันภายหลังต่อมาว่า สามอำนาจ อำนาจอย่างที่หนึ่ง ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจที่สอง ได้แก่ อำนาจบริหาร และอำนาจที่สาม ได้แก่ อำนาจตุลาการ หลักการสำคัญของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจก็คือเรื่องการใช้อำนาจยับยั้งอำนาจ กล่าวคือ ให้อำนาจทั้งสามนี้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และไม่ให้อำนาจทั้งสามนี้รวมอยู่ในคน ๆ เดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดทรราชย์ขึ้น แนวความคิดในเรื่องนี้ได้มีการแปลความ
Read More

ความเป็นคนชายขอบ กับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

“ความเป็นคนชายขอบ กับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณศุภชัย เจริญวงศ์ (นักพัฒนาเอกชน) ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่กรรม และต่อไปนี้ เป็นคำบรรยายโดยสรุป เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง สุริชัย หวันแก้ว : ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ ศุภชัย หลายครั้ง และเห็นถึงการทำงานที่เสียสละของเขามาโดยตลอด นับตั้งแต่เหตุการณ์บ้านปางแดง ที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วย. แม้ว่าเขาจะอายุไม่มากตอนจากพวกเราไป แต่ก็ทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากมาย ทำให้ผมตระหนักว่า สิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ใช่พียงแค่สังขาร เขาเคยพูดว่า คนชายอบนั้น ไม่ใช่แค่คนชายขอบ แต่คนเหล่านี้คือคนตกขอบ มีชีวิตที่อยู่กับการถูกทอดทิ้ง
Read More

วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ๑ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้น แม้ในเบื้องแรกจะนำมาซึ่งความรู้สึกยินดี โดยทั่วไปที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างล้นหลาม และมีบุคคลที่สังคมเห็นว่ามี “คุณภาพ” ได้รับเลือกตั้งหลายคน แต่เมื่อปรากฎว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้งของผู้ที่ได้คะแนนอันอยุ่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจำนวน 78 คน โดยรับรองผลการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียง 122 คน และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดที่มีปัญหา 35 จังหวัด
Read More

สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต

สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง* เรื่องของสิทธิบัตรต่างๆได้รับการอธิบายอย่างสวยหรูว่า เป็นการติดต่อหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างนักประดิษฐ์ทั้งหลายกับสังคม. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ออกมาในรูปของการพิมพ์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นของพวกเขา – ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่, เป็นการคิดค้นขึ้นมา และเป็นประโยชน์ – และบรรดานักประดิษฐ์ทั้งหลาย จะได้รับสิทธิ์แต่ผู้เดียว(ในลักษณะผูกขาด)ต่อผลกำไรจากการประดิษฐ์ของพวกเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง. ส่วนคนอื่นๆสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นั้นได้ ก็โดยการได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิบัตรนั้น ซึ่งสามารถที่จะเรียกเงินหรือผลประโยชน์ได้จากผู้นำเอาไปใช้ สิทธิบัตรต่างๆ ได้รับการนำเสนอขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่แล้ว อันเนื่องมาจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆทางด้านเครื่องยนต์กลไก; อาทิ หลอดไฟ, โทรศัพท์, และจักรเย็บผ้า, เป็นต้น. แต่ปัจจุบัน
Read More

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล* บทนำ ปัญหาเรื่องการแบ่ง ” ศาสตร์ ” ออก เป็นสาขาต่างๆเป็นประเด็นหนึ่งในหลายๆ ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันได้ในทางวิชาการ แต่การถกเถียงกันดังกล่าวในที่สุดแล้วกลายเป็น เรื่องที่ปกป้องวิชาชีพของแต่ละฝ่ายเสียเป็นส่วน ใหญ่ และสุดท้ายก็ยังคงไม่ได้ตอบคำถามที่ผู้ ฟังการถกเถียงอย่างตั้งใจจะทราบว่าในที่สุด แล้ว สังคม ประชาชน ได้อะไรจากการถกเถียง “หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์” เป็นประเด็นหนึ่งในทางวิชาการที่ถูกหยิบขึ้นมา กล่าวถึงเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ตรวจ สอบได้พบว่ามีการนำเอาหลักทั้งสองมาอ้างใน เชิงที่เป็นทางสองแพร่งเสมือนเป็นทางเลือกใน
Read More