Category: กฎหมายที่ดิน

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม 0

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม คลังเตรียมปัดฝุ่นร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม-สร้างรายได้โดยตรงให้แก่ท้องถิ่น นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น และลดการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเสนอแก้ไขใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ปรับเพดานอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมจาก 0.05% เป็น 0.1% ส่วนพื้นที่อื่นๆจาก 0.5% เป็น 2% 2.ให้จัดเก็บภาษีในท้องถิ่นที่มีความพร้อมก่อน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของฐานข้อมูล เช่น แผนที่ที่ดิน และ ราคาประเมินทรัพย์สิน...

ที่ดิน : ข้อแนะนำก่อนซื้อที่ดิน (มีแต่มืออาชีพที่รู้ว่าสำคัญสุดๆ) 0

ที่ดิน : ข้อแนะนำก่อนซื้อที่ดิน (มีแต่มืออาชีพที่รู้ว่าสำคัญสุดๆ)

ที่ดิน : ข้อแนะนำก่อนซื้อที่ดิน (มีแต่มืออาชีพที่รู้ว่าสำคัญสุดๆ) ในการซื้อที่ดินแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินที่มีราคาแพงๆ หากคนซื้อไม่อยากเจอเรื่องยุ่งๆ ให้ปวดหัวทั้งก่อนการโอนและหลังการโอนแล้ว มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบหลายเรื่อง เป็นต้นว่าการไปตรวจดูที่ดิน ดูหมายเลขหลักเขตที่ดิน ลองวัดระยะและคำนวณเนื้อที่คร่าว ๆ ว่าตรงหรือใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่ ดูว่ามีใครอยู่ในที่ดิน เป็นคนเช่าหรือคนบุกรุก หรืออยู่โดยอาศัยสิทธิอะไร ตรวจดูว่าที่ดินนั้นอยู่ในแนวเขตเวนคืน เขตปฏิรูปที่ดิน เขตจัดรูปที่ดิน หรือมีข้อจำกัดทางด้านผังเมืองหรือไม่ ตรวจดูว่าที่ดินนั้นมีค้างภาษีบำรุงท้องที่หรือไม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจของการซื้อที่ดินเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการไปขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินที่สำนักงานที่ดิน แต่ปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินโดยทั่วไปไม่สนใจ เหตุผลหลักคือเห็นว่ามีโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของให้ตรวจดูอยู่แล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ไม่ทราบว่าจะต้องตรวจดูอะไรบ้าง จึงขอแนะนำว่าก่อนจะซื้อหรือรับจำนองที่ดินควรยื่นคำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินเพื่อตรวจดูเรื่องต่อไปนี้ 1. ดูว่าโฉนดที่คนขายนำมาให้ดูนั้นเป็นโฉนดปลอมหรือไม่ การตรวจสอบเรื่องนี้มีความจำเป็นมาก เพราะจะได้ยินว่ามีการปลอมแปลงโฉนดไปหลอกขายหลอกจำนองกันเองบ่อย ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว...

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย 0

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย

กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีมรดกไทย : ฝันเห็นทะเลสาบกลางทะเลทราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ออกมาพูดถึงการจัดเก็บภาษีที่ดินกับภาษีมรดก ได้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันขึ้นในสังคมไทย โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การเก็บภาษีทั้งสองประเภท โดยหลักการแล้ว จะช่วยให้เกิดผลดีในหลายทาง อาทิ การเก็บภาษีมรดก ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายความมั่งไปสู่คนในสังคม เพราะการเก็บภาษีมรดกเป็นการเก็บจากส่วนเกินที่คนร่ำรวยครอบครองอยู่ในอัตราที่เหมาะสมจำนวนหนึ่ง นำไปสร้างประโยชน์แก่คนเป็นจำนวนมาก ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการเก็บภาษีมรดกในอัตราที่สูงมาก บรรดาผู้มั่งคั่งทั้งหลายจึงนิยมตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลในนามของตนเอง หรือตระกูลของตน แล้วบริจาคเงินให้มูลนิธินั้นเพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ เป็นช่องทางที่จะทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องภาษีมรดก ตัวอย่างที่มีในปัจจุบันก็เช่น นายบิล เก็ต เจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์ เป็นต้น การเก็บภาษีที่ดิน นอกจากทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มแล้ว ก็เป็นการกระจายความมั่งไปสู่คนจำนวนมากเช่นกัน...

ความเป็นธรรมของภาษีที่ดิน 0

ความเป็นธรรมของภาษีที่ดิน

ความเป็นธรรมของภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินได้กลับมาเป็นประเด็นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เหตุผลในการเสนอจัดเก็บภาษีที่ดินครั้งนี้ว่า เป้าหมายเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชน แต่ความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำที่ว่า จะมีความหมายอย่างใด ก็ยังไม่ที่เป็นชัดเจน การพยายามทำความเข้าใจกับเป้าหมายดังกล่าว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้การออกแบบระบบภาษีที่จะเกิดขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตรงกับความคาดหวัง ภายใต้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินในปัจจุบัน ได้เกิดภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างถึงที่สุดในการบริหารจัดการที่ดินในสังคมไทย ซึ่งเกิดขึ้นให้เห็นใน 2 ด้านด้วยกัน คือ ในด้านแรก มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย การขาดแคลนที่ดินทำกินนี้ ปรากฏทั้งในแง่ของการไม่มีที่ดินหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงต้องเช่าที่ดินจากผู้อื่น สำหรับทำการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ ข้อมูลจากหลายหน่วยงานยืนยันสอดคล้องกันว่า มีเกษตรกรจำนวนมากกว่า 1 ล้านครอบครัว ซึ่งตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ด้านที่สอง ตรงกันข้ามกับการไร้ที่ดินของคนตัวเล็ก ๆ กลับพบว่า มีการกระจุกตัวในการถือครองที่ดินอยู่ในมือของชนชั้นสูงและชนชั้นนำของไทยเป็นจำนวนมาก...

เปิดหลักการภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง 10 ประเภททรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น 0

เปิดหลักการภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง 10 ประเภททรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น

เปิดหลักการภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง 10 ประเภททรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ข้อเท็จจริง กระทรวงการคลังเสนอว่า 1.ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ในประเด็นอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน และการยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกรที่ใช้ที่ดินของตนเพื่อการเกษตรไม่เกินจำนวนที่กำหนด และได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการจัดอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและสัมมนาประชาชนแล้ว 2.ได้นำข้อคิดเห็นจากการฝึกอบรมและสัมมนามาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน 4 ประเด็น คือ (1) การหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดิน (2)...

นายกเล็กแม่เหียะค้านรัฐเก็บภาษีที่ดินเพิ่ม 0

นายกเล็กแม่เหียะค้านรัฐเก็บภาษีที่ดินเพิ่ม

นายกเล็กแม่เหียะค้านรัฐเก็บภาษีที่ดินเพิ่ม นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก อบต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเตรียมจะออกกฎหมายเพิ่มภาษีที่ดิน ที่กำลังจะเอาเข้าครม. ในไม่ช้านี้ ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานก็มีการประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายเพิ่มภาษีที่ดินนี้ เพราะเท่าที่ทราบภาษีที่ จะเพิ่มนี้จะขึ้นมากกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์ หากรัฐให้กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บเองคาดว่าคงไม่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นมากนัก แต่หากรัฐผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเชื่อแน่ว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนแน่ เพราะประชาชนจะเข้าใจผิดคิดว่าท้องถิ่นเป็นผู้เพิ่มภาษีไปขูดรีดกับประชาชนเอง และส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจผู้นำท้องถิ่น ซึ่งผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเองหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็จะกระทบต่อปัญหาฐานเสียงในพื้นที่ของผู้นำท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งผู้นำท้องถิ่นก็ต้องออกไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าการขึ้นภาษีนี้เป็นมาอย่างไร หากประชาชนเข้าใจก็ดีไป แต่หากประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจก็เป็นปัญหาใหญ่กันอีก นายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่า การเพิ่มภาษีที่ดินจะเป็นภาระหนักมากขึ้นแก่ประชาชน ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีที่ดินใน อบต.แม่เหียะ เองก็ยังจัดเก็บไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เหตุเพราะประชาชนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเตรียมจะนัดประชุมใหญ่เพื่อปรึกษาหารือกับปัญหานี้ในเดือนมิถุนายน เพื่อคัดค้านการขึ้นภาษีนี้ ซึ่งตนก็อยากจะแนะนำหากรัฐบาลต้องการขึ้นภาษีเพื่อหารายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นก็ควรไปขึ้นภาษีอย่างอื่นดีกว่า เช่น...

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ รูปแบบใหม่ 0

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ รูปแบบใหม่

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ รูปแบบใหม่ ดร.เอก เศรษฐศาสตร์ dr.ekonomic@yahoo.com กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในช่วงนี้ ผมมักจะได้รับคำถามจากคนรู้จักอยู่บ่อยๆ ในเรื่องที่รัฐบาลกำลังเตรียมนำเสนอร่างกฎหมายภาษีที่ดินรูปแบบใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” อาทิเช่น ทำไมต้องเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีแบบเดิมไม่ดีอย่างไร ภาษีแบบใหม่เป็นอย่างไร จัดเก็บอย่างไรและเท่าไร ภาษีแบบใหม่ดีและเป็นประโยชน์อย่างไร และที่สำคัญ พวกเราจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไร จะได้เตรียมตัวเตรียมเงินไว้ล่วงหน้า คอลัมน์มุมเอกวันนี้ จะขออาสามาช่วยตอบคำถามต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลายที่เคยหรือไม่เคยทราบเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินในรูปแบบใหม่ ดังนี้ 1. ทำไมต้องมีการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ในปัจจุบัน...

รู้เรื่องภาษีที่ดิน 0

รู้เรื่องภาษีที่ดิน

รู้เรื่องภาษีที่ดิน การลดหย่อน ยกเว้น หรือลดภาษีที่ดิน 1. บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนจำนวนเนื้อที่ 100 ตารางวา 1 ไร่ 5 ไร่ ตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 26 มกราคม และ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 5 มกราคม...

การปฏิเสธวาระนโยบายเรื่องภาษีที่ดิน 0

การปฏิเสธวาระนโยบายเรื่องภาษีที่ดิน

การปฏิเสธวาระนโยบายเรื่องภาษีที่ดิน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 04:13 น. 1.) ภาษีที่ดินในประเทศไทย งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ในรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งทรงดำเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน สมัยรัชกาลที่ 4 มีการประกาศขายฝากและจำนำที่สวน ที่นา และมีการออกตราแดง ในเขตจังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยาอ่างทอง ลพบุรีสุพรรณบุรี) เป็นหลักฐานแสดงว่ามีผู้มีชื่อเป็นเจ้าของและใช้ในการเก็บภาษีที่นา สมัยรัชกาลที่ 5 มีการออกหนังสือสำคัญชนิดต่างๆ อีกหลายชนิด เช่น โฉนดสวน ใบตราจอง เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีค่านา มีการออกพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6)...

ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฯ ต้องหัก 2% เข้ากองทุนธนาคารที่ดิน 0

ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฯ ต้องหัก 2% เข้ากองทุนธนาคารที่ดิน

ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฯ ต้องหัก 2% เข้ากองทุนธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะการเก็บภาษีในส่วนของที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ให้เสียภาษีไม่เกิน0.5%ใน3ปีแรก หากไม่ได้ทำประโยชน์อีกกำหนดให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าในทุกๆ 3ปี แต่ไม่เกิน 2% ของฐานภาษี ทั้งนี้ยังไม่เห็นการประเมินตัวเลขของฐานภาษีที่รัฐจะเก็บได้จากที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือกลุ่มใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี การนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการนำงบประมาณจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาจัดตั้งเป็นธนาคารที่ดิน และเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างการปฏิรูปสังคมร่วมกันได้จริงนั้น ทางเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ได้มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งต้องทำให้เกิดกองทุนธนาคารที่ดิน การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า และปฏิรูปที่ดินในแนวทางโฉนดชุมชน นางสาวพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ กองเลขาฯ...