Category: ความฉลาดทางจริยธรรม (MQ- Moral Quotient)

MQ (Moral Quotient) 0

MQ (Moral Quotient)

MQ (Moral Quotient) คือระดับจริยธรรมศีลธรรมบุคคล ซึ่งสามารถการควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีสำนึกผิดชอบชั่วดี และเคารพนับถือผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมนุษยชาติ บางคนเข้าใจว่า EQ กับ MQ นั้นคือ สิ่งเดียวกันแต่จิตแพทย์ จาก ม.ฮาร์วาด ดร.โรเบิร์ต โคลส์ ( Cole ; 1997 ) ได้แยกเอาระดับความคิดด้านจริยธรมมและศีลธรรมนี้ออกมาจากความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญเฉพาะขึ้นอีก ดร.โรเบิร์ต โคลส์ กล่าวว่า...

ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ) 0

ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ)

ความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ) เมื่อคนทุกคนมีความรู้ มีความสามารถ แต่ถ้ามีความฉลาดทางสติ (MindFulness’ Quotient : MFQ) ควบคุม บริหาร จัดการ ความรู้ ความสามารถเหล่านั้นจะกลายเป็น “ปัญญาอันรู้แจ้ง (Insight Knowledge)” ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในคนและเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ นั้น เปรียบเสมือนดาบที่มีทั้งสองคม คมหนึ่งถ้าหากใช้อย่างไร้สติ คมนั้นจะเชือดเฉือน ฟาดฟัน บั่นทอน มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกใบนี้ให้พินาศไป...

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ ) 0

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ )

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ ) IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่างจาก Q อื่นๆ ซึ่งควบคุมได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า...

วัยรุ่นกับเอ็มคิว (ธรรมะ) 0

วัยรุ่นกับเอ็มคิว (ธรรมะ)

วัยรุ่นกับเอ็มคิว (ธรรมะ) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความวุ่นวาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมามากจนถั่งทันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจมากมาย การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเองและคนรอบข้างได้มากโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าปรับตัวไม่ทัน วัยรุ่นเป็นวัยที่ยังขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดวิจารณญาณ มีจุดอ่อน ถูกชักจูงได้ง่าย ในยุคสมัยนี้ที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบโลกาภิวัตน์ อิทธิพลจากต่างประเทศเข้ามาทางสื่อมวลชน ทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น ไม่มีการเซ็นเซอร์ อิทธิพลของนักการตลาดที่ใช้กลวิธีชักจูงวัยรุ่นทุกวี่วันเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์มากมาย ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางก่อปัญหา ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นภาพสะท้อนถึงความฟอนเฟะของสังคมมากมาย ศีลธรรม และจริยธรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงเลวลงมาก วัยรุ่นก็มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง มีการเสพยา ค้าเซ็กส์ เมาเหล้ามั่วสุม รุมโทรม ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคร้าย บางคนผิดพลาดจิ๊กเดียวติดเอดส์เสียผู้เสียคน พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจึงเดือดร้อน วิตกกังวลมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี เมืองไทยทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องไอคิว อีคิว กันมาก ล่าสุดมีการกล่าวถึง MQ...

เอ็มคิว หรือ Moral Quotient 0

เอ็มคิว หรือ Moral Quotient

เอ็มคิว หรือ Moral Quotient หมายถึง ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ ระดับสติปัญญาทางด้านศีลธรรมนิยามคำว่า คุณธรรมในที่นี้หมายถึง ระดับความเห็นแก่ตัว MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว เหมือนดังคำโบราณของไทยที่ว่า “สันดอนนั้นขุดได้ แต่สันดานนั้นขุดไม่ได้” การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี MQ ระดับดี ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผล อาศัยปัจจัย ๓ อย่างด้วยกันคือ ๑. การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็ก ๒. การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก ๓. ความรักและวินัย สรุปว่า MQ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกมาแต่เด็ก ถ้าได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาแต่ยังเป็นเด็ก บุคคลก็สามารถพัฒนา...

IQ ,EQ, MQ and SQ 0

IQ ,EQ, MQ and SQ

IQ ,EQ, MQ and SQ ในหนังสือ ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข คุณระริน อุทกพันธุ์ จากอมรินทร์ พริ้นติ้งฯ ฝากมาส่งท้ายปีเก่า ดร.สนอง วรอุไร อธิบายถึงศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ มีอยู่ที่ 4 ตัว ตัวแรก..ไอคิว..ปัญญาความคิด..ซึ่งเกิดจากการฟังมาก อ่านมาก คิดมาก วิเคราะห์วิจัยมาก ตัวสอง..อีคิว..ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉับไวในความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นกับจิต ซึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะ… แม้ว่าไอคิวจะทำให้คนเก่ง แต่ชีวิตจะประสบความสำเร็จนั้น ต้องพึ่งอีคิวเป็นหลัก ดร.โกแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคิว ระบุว่า คนที่ประสบความ สำเร็จ...