Category: ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ -Intelligence Quotient)

ระบุ ‘ครอบครัวอบอุ่น’ สร้างเสริม ไอคิว อีคิว เด็กได้

ระบุ “ครอบครัวอบอุ่น” สร้างเสริม ไอคิว อีคิว เด็กได้ • ครอบครัว หลังพบ เด็กออทิสติก มีพัฒนาการดีขึ้น กรมสุขภาพจิต ห่วงไอคิว-อีคิวเด็กไทย หลังสำรวจพบดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลง ระบุสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็กได้ พร้อมเดินหน้าร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี นำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างไอคิว-อีคิว ของเด็กและครอบครัวโดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ข้อมูลจากการทำวิจัยเชิงสำรวจของกรมสุขภาพจิตปี 2550 พบว่า เชาวน์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กวัยเรียนที่อายุระหว่าง 6-11
Read More

ดีกรีแห่งความทุกข์ ไอคิวและอีคิวที่ถูกทำลาย

ดีกรีแห่งความทุกข์ ไอคิวและอีคิวที่ถูกทำลาย จาก หมอชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับที่ 308 หน้า 17-21 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานในสิกขาบท ตั้งใจที่จะงดเว้นจากการประทุษร้าย สติสัมปฤดี โดยการดื่มสุราและเสพของมึนเมาทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี่คือคำสมาทานศีลข้อที่ 5 ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า สุรา เหล้าและแอลกอฮอล์
Read More

ไอคิวความฉลาด…เพิ่มได้

ไอคิวความฉลาด…เพิ่มได้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ แต่ผลสำรวจล่าสุดก็ออกมาว่า เด็กไทยเรามีไอคิวต่ำกว่าระดับมาตรฐานโลกถึง 10 จุด! ตัวเลขนี้มาจากผลวิจัยสุขภาพจิตของคนไทยปี 2546 ที่เปิดเผยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำเอาผู้เป็นพ่อแม่และครูอาจารย์สะดุ้งไปตามๆ กันเลยทีเดียว ตัวเลขที่ควรจะเป็นของค่ามาตรฐานไอคิวปกติควรอยู่ที่ 90-100 จุด แต่ระดับสติปัญญาเด็กไทยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 88 จุดเท่านั้น ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะมีผลให้ความสามารถในการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์ของเด็กต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ตัวเลขไอคิวเด็กสูงๆ สาเหตุสำคัญเชื่อว่าปัจจุบันพ่อแม่เลี้ยงลูกเฉพาะด้านร่างกาย แต่ลืมฝึกฝนด้านสติปัญญา โดยยกภาระให้แก่ครูและโรงเรียน ทั้งที่แท้จริงแล้วการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กต้องเริ่มต้นจากที่บ้าน พ่อแม่และครอบครัวคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กทางสติปัญญา เพราะเด็กแต่ละคนมีการคิด การเรียนรู้ และมุมมองความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
Read More

ไอคิวเด็กไทยต่ำกว่าระดับสากล แม่ขาดสารไอโอ ดีนตอนตั้งท้อง

ไอคิวเด็กไทยต่ำกว่าระดับสากล แม่ขาดสารไอโอ ดีนตอนตั้งท้อง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไอโอดีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการ สร้างเซลล์สมองของเด็กทำให้เด็กมีไอคิวหรือสติปัญญาดี หากแม่ขาดสารไอโอดีนระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้ลูกปัญญาอ่อน ซึ่งสามารถเห็นอาการชัดเจนได้ ประมาณร้อยละ 1-10 ของเด็กที่เป็นเท่านั้น อีกร้อยละ 5-30 จะเกิดปัญญาทึบ ที่เหลืออีกร้อยละ 70 จะออกมาในรูปของการเฉื่อยชา เกียจคร้าน อ่อนแรง จากการสำรวจการใช้เกลือครั้งล่าสุดในปี 2549 พบมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 59 ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
Read More

แนะพ่อแม่สร้างไอคิว-อีคิวแก่ลูกด้วยการหมั่นพูดคุย

แนะพ่อแม่สร้างไอคิว-อีคิวแก่ลูกด้วยการหมั่นพูดคุย นักจิตวิทยาระบุ ไอคิว อีคิว เด็กจะพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่มีเวลาพูดคุย และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเด็กโต พ่อแม่ต้องปรับการสื่อสาร รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เหตุผลมากกว่าออกคำสั่ง แนะฝึกให้เห็นถึงความทุกข์ของสังคม เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองและช่วยเหลือสังคม รร.แอมบาสเดอร์ 7 มิ.ย. – กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 เรื่อง “ไอคิว-อีคิว ดีขึ้นแน่…ถ้าพ่อแม่พัฒนา” พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
Read More

พุทธศาสนา พัฒนา ไอคิว อีคิว

พุทธศาสนา พัฒนา ไอคิว อีคิว อีคิว และ ไอคิว เป็น คำศัพท์ สมมุติ เพื่อใช้เรียก ความสามารถของบุคคล อันได้แก่ความรู้ ความจำ ปฏิภาณไหวพริบ และสภาพสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก อันเกี่ยวกับระบบของสมอง และพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ สามารถพัฒนา อีคิว และไอคิวได้ ชนิดที่เรียกว่า เป็นแม่แบบ หรือเป็นต้นแบบของการพัฒนา
Read More

สลดเด็กไทยไอคิวต่ำ-ห้าม3ขวบดูทีวี

สลดเด็กไทยไอคิวต่ำ-ห้าม3ขวบดูทีวี “จัดสื่อโทรทัศน์ให้เหมาะสม” วันที่ 13 ธ.ค.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง(วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 ฝ่ายระหว่าง วธ. กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการและเครือข่ายครอบครัว ว่าขณะนี้การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ (เรตติ้ง) เพื่อให้เกิดสื่อที่มีคุณภาพในสังคมไทยโดยในระยะ 3 เดือนนี้จะเป็นการทดลองใช้เรตติ้งที่กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ตัวอักษร โดยเครือข่ายนักวิชาการ เยาวชน ครอบครัว และภาคประชาสังคมจะทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบความเหมาสมของเรตติ้ง หากพบรายการใดมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง จะแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ SMS โทรศัพท์มือถือ 4863333
Read More

เด็กไทยไอคิวต่ำเหตุการศึกษาไม่สอดรับ

เด็กไทยไอคิวต่ำเหตุการศึกษาไม่สอดรับ กระทรวงศึกษาธิการ รับสภาพปัญหาเด็กไทยไอคิวต่ำ เหตุระบบการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก เตรียมงัดแผนพัฒนาการศึกษาปฐมไทยดูแลเด็กเล็กของไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า ปัญหาไอคิวของเด็กไทยต่ำกว่ามาตรฐาน และปัญหาการพัฒนาเด็กเล็กนั้น เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ตระหนักถึงปัญหานี้อยู่ อย่างไรก็ตาม สมองของเด็กไทยไม่ได้มีปัญหา แต่ที่เด็กไทยไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะได้รับการพัฒนาสมองไม่ถูกต้องตามขั้นตอนพัฒนาการทางสมอง เนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็กนั้น ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนพัฒนาการทางสมอง อีกสาเหตุหนึ่งเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านพัฒนาเด็กเล็กนั้น กระจัดกระจายอยู่หลายที่ จึงไม่เกิดเอกภาพ “ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้จัดทำแผนการพัฒนาการปฐมไว้เสร็จเรียบร้อยนำ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เด็กเล็ก แต่ต้องชะลอการนำมาใช้เพราะต้องรอเสนอของบประมาณก่อน
Read More

นักจิตวิทยาชี้ไอคิว-อีคิวสร้างได้ แนะพ่อแม่ฟังลูกแทนออกคำสั่ง

นักจิตวิทยาชี้ไอคิว-อีคิวสร้างได้ แนะพ่อแม่ฟังลูกแทนออกคำสั่ง นักจิตวิทยาชี้ไอคิว อีคิว สร้างได้ แต่พ่อแม่ต้อมีเวลาพูดคุย และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเด็กโต พ่อแม่ต้องปรับการสื่อสาร รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เหตุผลมากกว่าออกคำสั่ง รร.แอมบาสเดอร์ 7 มิ.ย. – กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 เรื่อง “ไอคิว-อีคิว ดีขึ้นแน่…ถ้าพ่อแม่พัฒนา” พ.ญ.พรพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา
Read More

ความฉลาดตามธรรมชาติของคนเราและ ‘ไอคิว’

ความฉลาดตามธรรมชาติของคนเราและ “ไอคิว” โดย คณะ DMH Staff กรมสุขภาพจิต เมื่อเราเอ่ยถึงคำว่า IQ หรือที่หลายคนรู้มาคือ เชาว์ปัญญา ซึ่งขยายความก็คือระดับสติปัญญาหรือเชาว์ปัญญาของมนุษย์แต่ละคน และก็ไอคิวของมนุษย์แต่ละคนนั้น จะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรม ซึ่งการที่จะบอกว่ามนุษย์เรานั้นมีระดับไอคิวสูง (ฉลาด) หรือไอคิวต่ำ (ฉลาดน้อย/ไม่ฉลาด/ปัญญาอ่อน) อย่างไรนั้น Tony Buzan ได้เขียนไว้ในหนังสือ Use Your Head ซึ่งแปลและแปลงโดย ธัญญา ผลอนันต์
Read More