Category: Management

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร 0

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ต้นทุนด้านพลังงาน ค่าน้ำ ไฟ ฯลฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนับเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรจำนวนมากเกิดความหนักใจและพยายามหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดรายจ่ายขององค์กร ไม่ให้บานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติด้านพลังงานปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าวให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ผู้บริหารส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในสำนักงานลง โดยมากแล้วมักเป็นการรณรงค์หรือขอความร่วมมือจากพนักงาน รวมไปถึงการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงาน อาทิ กำหนดเวลาในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายในสำนักงาน อย่างไรก็ตามแม้แนวทางดังกล่าวจะสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมองในระยะยาวหลังจากที่กระแสการรณรงค์ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการยากมากที่พนักงานจะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือองค์กรในการประหยัดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจากตนเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องดังกล่าว ค่าน้ำค่าไฟที่ลดลงไม่ได้ส่งผลให้เงินเดือนของตนขึ้นตามมาแต่อย่างใด...

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด 0

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด วันที่ : 2 กรกฎาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมุ่งพัฒนาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานได้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยฮาร์วาร์ดมีระบบหลายประการในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในฮาร์วาร์ด บทความนี้ นำเสนอระบบบริการการจัดการฐานข้อมูลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Records Management Services (RMS) ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้สำนักการจัดการบันทึกข้อมูล (Records Management Office: RMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สำนักการจัดการบันทึกข้อมูล...

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต 0

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต วันที่ : 17 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก ทักษะการจัดระบบ (Organization skill) นับเป็นทักษะสำคัญอันนำมาซึ่งความลงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบชีวิตส่วนตัว การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังเป็นทักษะจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกา ภิวัตน์ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ายุคใดในอดีตที่ผ่านมา ที่ใดไม่มีการจัดระบบที่นั่นย่อมอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวาย อาทิ บ้านเมืองใดที่ไม่มีการจัดระบบวางผังเมืองอย่างดี…ย่อมนำมาซึ่งปัญหาตามมามากมายทั้งปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ น้ำท่วม ฯลฯ องค์กรใดที่ไม่มีการจัดระบบบริหารจัดการอย่างดี…ย่อมนำมาซึ่งการขาดประสิทธิภาพและความสับสนวุ่นวายในการทำงาน ความขัดแย้งไม่ลงรอยระหว่างผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ บ้านใดที่ไม่มีการจัดระบบระเบียบ…ย่อมนำมาซึ่งความไม่น่าดู สกปรก รกรุงรัง...

สร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของฮาร์วาร์ด 0

สร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของฮาร์วาร์ด

ส. สร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของฮาร์วาร์ด วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ สังเกตได้จากในช่วง 2- 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ผมได้รับเชิญให้ไปออกรายการวิทยุ และโทรทัศน์หลายรายการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง พัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ ซึ่งมีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น การไปพูดคุยในประเด็นดังกล่าว ทำให้ผมนึกถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดังที่ผมเคยนำเสนอไปในบทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว อีกหนึ่งความห่วงใยใส่ใจสังคม” ชี้ให้เห็นถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ฮาร์วาร์ดนำมาใช้เพื่อการส่งเสริมให้ประชาคมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและสังคม เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2008 ผมพบกับเหตุการณ์หนึ่งที่มีความน่าสนใจนั่นคือ...

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ 0

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ วันที่ : 13 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ต่างมีการขยายและเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ตัวอย่างหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ที่ถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 4 ปี ซ้อน โดยการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 12,000...

MBA สายพันธุ์ใหม่ ‘ศาสตร์จัดการ’ ผสาน ‘ศิลป์เฉพาะธุรกิจ’ 0

MBA สายพันธุ์ใหม่ ‘ศาสตร์จัดการ’ ผสาน ‘ศิลป์เฉพาะธุรกิจ’

MBA สายพันธุ์ใหม่ “ศาสตร์จัดการ” ผสาน “ศิลป์เฉพาะธุรกิจ” ในยุคเอ็มบีเอเกลื่อนเมือง คนเรียนต้องการสิ่งที่มากกว่าเอ็มบีเอปกติธรรมดา จึงเกิดพาราไดม์ใหม่ “เอ็มบีเอเฉพาะทาง” ที่ต้อง Mix & Match ระหว่างศาสตร์บริหาร และศิลป์ทางธุรกิจเชิงลึก และเป็นที่มาให้หลายสถาบัน แตกแขนงเอ็มบีเอ “เฉพาะทาง” ขึ้น เพื่อจับลูกค้า “เฉพาะกลุ่ม” (Niche) จากการสำรวจของ กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ปีการศึกษานี้มีเอ็มบีเอ เฉพาะทางมากกว่า 10 สาขา เฉพาะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งเดียว เปิดหลักสูตรซีอีโอ เอ็มบีเอ 10 สาขา...

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร 0

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร ยากที่สุด หินที่สุด ในการบริหารจัดการ หนีไม่พ้นเรื่องของการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ไม่ว่าผู้บริหารยุคไหนก็อยากให้คนทั้งองค์กร มี “ดีเอ็นเอ” เดียวกัน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะกำหนด Vision หรือ Mission ไว้สวยหรู แต่องค์กรจำนวนมากมักต้อง “ตกม้าตาย” ไม่สามารถเดินหน้าไปตามฝัน เพียงเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจของบริษัทได้ “วัฒนธรรมองค์กร” หรือธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนานของคนในองค์กรแล้วกลับเป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ ที่ถูกลงความเห็นว่าเป็นความจำเป็นแรกที่ต้องแก้ไขเมื่อคิดจะ ปรับทิศทางของบริษัท ดร.เกศรา รักชาติ...

ตั้งองค์กรตามกฎหมาย 0

ตั้งองค์กรตามกฎหมาย

ตั้งองค์กรตามกฎหมาย หลายต่อหลายครั้งที่ผมได้รับคำขอร้องจากเพื่อนร่วมงาน อยากให้เจาะลึกถึงเรื่องการทำมาค้าขายที่แอฟริกา เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น และนำเอาไปใช้ไปปฏิบัติได้ แต่บางครั้ง การที่จะเข้าไปหา หรือไปเจาะข้อมูลลึก ในทวีปแอฟริกา ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และวิธีการหรือระเบียบแบบแผนของประเทศหนึ่ง อาจไม่สามารถนำเอาไปใช้ในประเทศอื่นๆ ได้ สำหรับครั้งนี้ ผมจะขอลงลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จากประสบการณ์ที่ผมเคยไปตั้งบริษัทมาแล้วมากต่อมาก ทั้งที่ประเทศแอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ เลโซโถ กานา เซเนกัล เซียรา ลีโอน รวมทั้งประเทศโตโกด้วยนั้น ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่นี่ จะต้องดำเนินการผ่านทนายความที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะเสียทั้งค่าทนาย ค่าธรรมเนียม ค่าลงหนังสือพิมพ์ และค่าศาล คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1 แสนบาท ขั้นตอนแรก...

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 0

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เอาท์ซอร์สเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีผู้กล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากในช่วงเวลาไม่นานนี้ เนื่องจากจะช่วยกิจการให้ได้รับบริการที่เป็นมืออาชีพจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระโสหุ้ยต่างๆไว้เองทั้งหมดครับ อีกทั้งยังทำให้กิจการสามารถนำทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างจำกัด ไปมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่สร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ต่อสินค้าบริการของกิจการอย่างแม้จริงมากกว่า โดยการเอาท์ซอร์สนั้น หากแบ่งประเภทตามลักษณะของสิ่งที่จัดจ้างออกไป ก็มีสองลักษณะ คือ จัดจ้างหรือจัดหากิจกรรมการดำเนินงานบางอย่าง หรือ วัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนบางประเภท จากหน่วยงานภายนอก เช่นกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด หรือ ผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นเพื่อใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อีกประเภทหนึ่ง คือ การเอาท์ซอร์สงานทั้งแผนกหรือทั้งฝ่าย ออกไปให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดเลย ซึ่งถือเป็นเทรนด์ตอนนี้เหมือนกันครับ เช่น เอาท์ซอร์สงานด้านบุคลากรทั้งหมดออกไปให้หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ หรือ เอาท์ซอร์สฝ่ายการตลาดไปให้กับบริษัทเอเจนซี่ทางการตลาด เป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมดให้กับกิจการ และที่เห็นได้ชัดในบ้านเราตอนนี้ด้วยก็คือ การเอาท์ซอร์สฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังองค์กรไอทีภายนอก...

หัวใจสำคัญ 6 ข้อของการประชุมแบบ Google 0

หัวใจสำคัญ 6 ข้อของการประชุมแบบ Google

หัวใจสำคัญ 6 ข้อของการประชุมแบบ Google ลองมาดูกันครับ ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน Internet อย่าง Google จะมีรูปแบบวิธีการประชุมแบบไหน ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 1.กำหนดวาระการประชุมที่แน่นอน เมเยอร์ขอให้มีการส่งวาระการประชุมให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมก่อนเวลา เพื่อจะได้กำหนดเวลาได้ชัดเจน นอกจากนั้นวาระการประชุมต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งเธอเห็นว่าการจัดทำวาระการประชุม เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การประชุมนั้นประสบผลสำเร็จ และช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมมองเห็นความสำคัญและไปถึงเป้าหมายในการประชุมได้ 2.ควรมอบหมายให้มีการบันทึกการประชุม ในการประชุมของกูเกิลมีลูกเล่นมากมายที่ถูกนำมาใช้ในการนำเสนอ เครื่องฉายเครื่องหนึ่งกำลังฉายการนำเสนอ ในขณะที่อีกเครื่องถัดไปกำลังคัดลอง/บันทึกการประชุม และเจ้าหน้าที่กูเกิลก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งในการเก็บบันทึกการประชุมที่เข้าให้จัดเตรียมไว้ ดังนั้นข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้องในการบันทึกสามารถที่จะถูกทำให้ลดน้อยลงไปได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เมื่อได้รับ/ดู/อ่าน บันทึกการประชุม เขาก็จะสามารถจดจำในสิ่งที่ได้รับการอนุมัติตัดสินใจในที่ประชุมซึ่งทีมงานได้ร่วมทำ และทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ โดยสามารถดูได้อย่างง่ายดายจากบันทึกการประชุม 3.แบ่งเป็นการประชุมสั้นๆ (Micro...