Author: admin

การศึกษา : รัฐคลอด “กองทุนตั้งตัวได้” นศ.บัณฑิตใหม่กู้เปิดกิจการ 0

การศึกษา : รัฐคลอด “กองทุนตั้งตัวได้” นศ.บัณฑิตใหม่กู้เปิดกิจการ

การศึกษา : รัฐคลอด “กองทุนตั้งตัวได้” นศ.บัณฑิตใหม่กู้เปิดกิจการ คลอดแล้ว! ระเบียบสำนักนายกฯ จัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” ให้ “นิสิตนักศึกษา-บัณฑิตจบไม่เกิน5ปี” กู้เปิดกิจการ 28ต.ค.2555 สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้ในวันหลังจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 26 ต.ค.2555 โดยมีสาระสำคัญคือการจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” โดยระเบียบดังกล่าวให้เหตุผลของการจัดตั้งกองทุนฯ นี้ ว่า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่นักศึกษาให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย...

เกษตรกรรม : การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 เท่า (ตอนที่ 1) 0

เกษตรกรรม : การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 เท่า (ตอนที่ 1)

เกษตรกรรม : การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 เท่า (ตอนที่ 1) “ปาล์มน้ำมัน” จัดเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตอย่างยาวนานถึง 20-25 ปี ดังนั้น การคัดเลือกสายพันธุ์ การเตรียมการปลูก และการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันในช่วงแรกนับว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะต้นปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นที่และการจัดการสวนในระยะเริ่มปลูกสร้างสวน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นปาล์มอยู่ในระยะอ่อนแอ ดังนั้น การปฏิบัติที่ถูกวิธีในการปลูกและการดูแลรักษา จะเป็นแนวทางอันหนึ่งที่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตในระยะยาวได้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคต่างๆ ของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ หรือแม้แต่พื้นที่ลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณทุ่งหลวงรังสิต ได้มีการใช้พื้นที่ที่เคยปลูกส้มเขียวหวานมาก่อน มาปลูกปาล์มน้ำมันกันมากขึ้น มีข้อมูลว่า มีการปลูกปาล์มน้ำมันในทุ่งรังสิตมา 6 ปีแล้ว...

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ 0

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ผมยังคงพูดถึงอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างในภาคของสังคมครับ โดยคาดการณ์ว่าโลกในอนาคต กำลังขยายสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ก่อให้เกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรม สร้างกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองเป็นจำนวนมาก โดยประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของเมืองดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมือง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชากรเมือง ความไม่เพียงพอของการให้บริการจากหน่วยงานรัฐบาล ทั้งทางด้านการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ นอกจากนี้ การกระจุกตัวของเมืองยังทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ทั้งการลดพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อทำที่อยู่อาศัย ปัญหาการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำสู่ปัญหาทางด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากรเมือง ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ...

ไอที : Intel 10 Cores Processors ปีหน้า 2013 เจอกัน 0

ไอที : Intel 10 Cores Processors ปีหน้า 2013 เจอกัน

ไอที : Intel 10 Core Processors ปีหน้า 2013 เจอกัน อินเทลยังไม่หยุดความแรง ด้วยการเผยโร้ดแมพของซีพียู Xeon รุ่นใหม่ในสถาปัตยกรรม IvyBridge-EP ที่มี 10 แกนหลัก ซึ่งคาดว่าจะลงสู่ตลาดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2013 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเป็นซีพียูในตระกูล Xeon E5-2600 V2 บนกระบวนการผลิต 22nm พร้อมแกนหลักที่มากถึง 10 Cores โดยใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดที่เป็นซ็อกเก็ต R ในแบบ...

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ศิริราช!แยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำครั้งแรกของโลก 0

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ศิริราช!แยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำครั้งแรกของโลก

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ศิริราช!แยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำครั้งแรกของโลก ‘ศิริราช’ เจ๋ง! ค้นพบการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำได้ครั้งแรกของโลก เล็งทำธนาคารสเต็มเซลล์สำรองไว้เพื่อการรักษาโรคในอนาคต 18 ต.ค.55 นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ผู้คิดค้นผลงานวิธีการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิจากน้ำคร่ำ และรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันแถลงข่าว “ครั้งแรกของโลก ศิริราชคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำ เพื่อใช้รักษาโรคในอนาคต” ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวว่า...

AEC : แบล็คแคนยอนเจาะคู่ค้าเออีซี 0

AEC : แบล็คแคนยอนเจาะคู่ค้าเออีซี

AEC : แบล็คแคนยอนเจาะคู่ค้าเออีซี แบล็คแคนยอน เร่งขยายลงทุนต่างประเทศ มั่นใจเปิดครบ 10 ประเทศอาเซียน หลังเปิดเจรจาหาแฟรนไชส์ในบรูไน และเวียดนาม เผยตลาดในไทยแข่งดุ หลังแบรนด์ใหม่ตบเท้าเพิ่ม ล่าสุดทุ่มงบ 60 ล้าน ลุยขยายสาขา พร้อมรีโนเวต 15 แห่งรวด หวั่นวิกฤติน้ำท่วมกระทบมู้ดจับจ่าย คาดสิ้นปีโต 15% นางกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารร้านอาหารและกาแฟแบล็คแคนยอน เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่ประเทศบรูไน...

ไอที : เส้นทาง 60 ปี ‘บาร์โค้ด’ (Barcode) 0

ไอที : เส้นทาง 60 ปี ‘บาร์โค้ด’ (Barcode)

ไอที : เส้นทาง 60 ปี ‘บาร์โค้ด’ (Barcode) หลายครั้งที่เราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเห็นป้ายโฆษณา หรือเปิดหน้านิตยสาร หรือพลิกดูบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ก็จะพบเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรอบสีดำๆ หน้าตาประหลาดๆ ซึ่งเรียกว่า “คิวอาร์โค้ด” หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งกลายเป็นสื่อใหม่ทางการตลาด ที่เอื้อให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกับเจ้าของสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เอามือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ จ่อไปที่สัญลักษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การเข้าไปร่วมเล่นเกมชิงรางวัล เป็นต้น หลักการทำงานของคิวอาร์โค้ด ก็คือ การสร้างรูปภาพจากการรวมจุดต่างๆ สำหรับให้ถอดรหัสออกมาในรูปข้อความ,...

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม 0

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในบทความเมื่อครั้งก่อน ผมได้เล่าถึงทิศทางอนาคตโลกในมิติด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไปถึงอนาคตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจเรียกกันว่า BRIICS ทิศทางการค้าการลงทุนที่ขยายตัวเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และแนวโน้มการใช้พลังงานโลกที่จะสูงขึ้น ผลักดันให้ราคาพลังงานจะต้องราคาแพงขึ้นต่อจากนี้ไป ในบทความนี้ ผมอยากจะพูดถึงทิศทางและอนาคตของสังคมโลกครับ รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมโลกในอนาคตครับ ผมว่าปัจจัยด้านสังคมที่จะมีนัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงวัย โดยประชากรยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ.2020 คาดว่าจะมีประชากรทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 7.6 พันล้านคน หรือเพิ่มจากปี ค.ศ.2011 ที่มีอยู่ประมาณ...

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เทคนิคใหม่โนเบลแพทย์อุดปัญหาจริยธรรมสเต็มเซลล์ แต่ทำไมยังไม่ใช่ทางเลือก? 0

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เทคนิคใหม่โนเบลแพทย์อุดปัญหาจริยธรรมสเต็มเซลล์ แต่ทำไมยังไม่ใช่ทางเลือก?

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เทคนิคใหม่โนเบลแพทย์อุดปัญหาจริยธรรมสเต็มเซลล์ แต่ทำไมยังไม่ใช่ทางเลือก? 2 นักชีวะต่างรุ่นคว้าโนเบลแพทย์ 2012 ด้วยผลงานการสร้างเซลล์ต้นกำเนิด แบบไม่ใช้ตัวอ่อน คลี่คลายปัญหาจริยธรรมที่ถกเถียงมานับทศวรรษ แต่ดูเผินๆ เหมือนจะเป็นทางออกที่สวยงามให้วงการวิจัยเสต็มเซลล์ ทว่ากลับยังไม่ใช่ทางเลือกใหม่เหตุเพราะเซลล์ใหม่เสี่ยงมะเร็งสูง และปัญหาที่ซ่อนอยู่ ทำให้ยังไม่ได้รับความไว้วางใจ งานวิจัยเพื่อการเปลี่ยนหน้าที่ของเซลล์โดย “เซอร์ จอห์น กัวร์ดอน” (Sir John Gurdon) นักวิจัยชาวอังกฤษแห่ง สถาบันกัวร์ดอน (Gurdon Institute) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ และนำมาต่อยอดโดย “ศ.ชินยะ ยามานากะ” (Shinya Yamanaka) มหาวิทยาลัยเกียวโต...

พลังงาน : อุตสาหกรรมเหล็กเปิดแผนลดพลังงานลดต้นทุน 0

พลังงาน : อุตสาหกรรมเหล็กเปิดแผนลดพลังงานลดต้นทุน

พลังงาน : อุตสาหกรรมเหล็กเปิดแผนลดพลังงานลดต้นทุน สถาบันเหล็กฯ เตรียมทำแผนลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก จี้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ เพื่อลดต้นทุนรับการแข่งขันในอนาคต พร้อมวางมาตรการขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เผยจับมือญี่ปุ่นนำเทคโนโลยีในการหลอมเหล็กมาใช้ ลงทุนไปกว่า 1.4 พันล้านบาท เป็นโมเดลนำร่องในการประหยัดพลังงาน นายวิกรม วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างจัดทำแผนลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเหล็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว 20 ปี โดยระยะสั้น 5 ปี จะเน้นเรื่องของการรณรงค์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายออกมา ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอดผอม ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การลดการสูญเสียพลังงานในการผลิต เป็นต้น ส่วนแผน 10 ปี...