เวลากับการมาทำงาน

เวลากับการมาทำงาน

โซลูชั่นเพื่อการคิดคำนวณเวลาขององค์กรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จะมุ่งเป้าไปยังการคิดและคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน หน้าที่และแผนกที่สังกัด ทั้งยังให้ส่วนบริหารตรวจสอบและติดตามผล พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย ต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบและตรวจวัดที่คุณอาจนำไปใช้ เพื่อประเมินชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานดังกล่าว
ล่วงเวลากับการหยุดงาน
หนึ่งในแนวคิดอันเป็นพื้นฐานของการสร้างและนำระบบตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา พร้อมทั้งการลาหยุดอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ ข้องเกี่ยวกับความสามารถในการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการลดการสะสมการคำนวณเวลา ซึ่งผู้จัดการและหัวหน้างานทุกฝ่ายทั่วทั้งบริษัทจำเป็นต้องทำ พูดอีกอย่างก็คือ ขณะที่เป็นเรื่องง่าย ที่การทำงานล่วงเวลาและการหยุดงานสะสมจะถูกรายงานอย่างไม่ถูกต้องในระบบที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โซลูชั่นที่ถูกต้องก็จะทำงานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดเวลาของฝ่ายบริหารที่หมดไปกับการติดตามผลในแต่ละวันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ด้วยวิธีนี้ ซอฟต์แวร์เพื่อการตรวจสอบเวลาและการมาทำงานจะติดตามการกระทำของพนักงานอัตโนมัติ ภายใต้กฎระเบียบเรื่องข้อจำกัดการทำงานล่วงเวลาและการลาหยุด
การวิเคราะห์แรงงาน
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติงาน จำเป็นต่อการปรับปรุงมุมมองแบบเรียลไทม์ของวิธีที่การปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดขึ้นจริงด้วย ทั้งส่วนซึ่งต้องการแรงงานจริง ๆ และในเวลาที่ต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ติดตามผลการมาทำงานและการคิดคำนวณชั่วโมงอย่างถูกต้อง ทำให้ชั่วโมงการทำงานที่รวมถึงจำนวนพนักงานและที่ปรึกษาอิสระในอัตราส่วนที่จำเป็น ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่ตรวจสอบการประหยัดต้นทุนเช่นนี้เกิดขึ้นโดยการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้การได้จริง
ฟังก์ชันเพย์โรลเอ็กซพอร์ต (Payroll Export Function)
หนึ่งในสิ่งจำเป็นที่สุดของซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบเวลาอย่างถูกต้อง ควรหมายรวมถึงโมดูลซึ่งจะส่งข้อมูลเวลาออกไปยังระบบที่ดี ดำเนินการเรื่องเงินเดือน ตรวจสอบผลตอบแทน และสำคัญที่สุดคือ ส่งออกไปยังโมดูลซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย การทำแผนที่องค์กรด้วยเงินเดือนจะทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่า ต้นทุนแรงงานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร ทั้งยังช่วยให้รู้ด้วยว่าจำเป็นต้องปรับปรุงส่วนใด
การลาพักร้อนและวันหยุดพักผ่อน
ขณะที่การบริหารจัดการตารางลาพักร้อนสำหรับแรงงานปริมาณมาก เป็นงานที่สลับซับซ้อนงานหนึ่ง จัดการได้ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลามาทำงานที่ถูกต้องเท่านั้น การวางระบบตารางการลาพักร้อนอัตโนมัติสำหรับแรงงานต่างชาติก็ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ซื้อซอฟต์แวร์ต้องใส่ใจด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันของพนักงาน ผนวกกับความต้องการการลาพักร้อน ควรผ่านการคิดคำนวณอย่างถูกต้องในซอฟต์แวร์ที่เลือกแล้วนั่นเอง
รายงาน
ขณะที่ปัจจัยสำคัญในซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณเวลาและการมาทำงานที่เลือกสรรแล้ว ควรรวมถึงการตรวจสอบและติดตาม การเก็บข้อมูลและการรับรองว่าจะมีการอำนวยความสะดวก พร้อมกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ยังมีปัจจัยอื่นที่ผู้รับผิดชอบการเลือกสรรซอฟต์แวร์ประเภทนี้ต้องคำนึงถึงด้วย
สิ่งนี้พบได้ในรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นทั้งหมด ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว โดยตั้งอยู่บนการตรวจวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในอดีต ประยุกต์ให้เข้ากับเวลาและการตัดสินใจที่เลือกแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทีมหนึ่งใช้เวลาแน่นอนในการดำเนินงานตามที่มอบหมาย ก็ต้องสามารถนำอัตราผลผลิตซึ่งตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบกับอีกทีมหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายโครงการที่แตกต่างออกไปด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เช่นนี้ควรเป็นการลาหยุดของสมาชิกในแต่ละทีม รวมไปถึงการทำงานล่วงเวลา
รายงานดังกล่าวมานี้ควรทำให้เกิดปัจจัยตรวจวัดชั้นสูง ที่ทีมผู้บริหารวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยพิจารณาสิ่งซึ่งควรคำนึงถึงก่อนเกิดขึ้นจริง
โครงการติดตามผล
ปัจจัยสำคัญที่องค์กรซึ่งแสวงหาการตรวจสอบติดตามเวลาของพนักงานและผู้ร่วมงานต้องการอาจหมายรวมถึง

การมอบหมายงานอัตโนมัติ
การร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกในทีม
การป้องกันในระดับผู้จัดการ
การป้องกันในระดับผู้บริหาร
ตัวตรวจวัดสุขภาพโครงการ
การผสมผสานระหว่างโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบติดตามโครงการหลายโปรแกรม
ข้อมูลเรื่องเวลาการทำงานแบบอัตโนมัติ กับตารางโครงการที่ปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว
การกำหนดเวลาของพนักงาน
การวิเคราะห์แรงงาน
ตัวตรวจวัดการกระจายแรงงาน
กฎระเบียบและนโยบายการมาทำงานที่เป็นอัตโนมัติ
การตรวจสอบติดตามผลประโยชน์ของพนักงาน
ระบบเงินเดือนภายนอกที่ง่ายแก่การส่งออก
ิที่มา : www.thaihrcenter.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *