อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด

อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นหัวใจหลักของฮาร์วาร์ดในการก่อเกิดความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งไม่เพียงแค่การพัฒนาที่กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาตัวพนักงาน (staff) แต่ละบุคคลที่อยู่ในประชาคมฮาร์วาร์ด

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะมีศูนย์ที่เรียกว่า Harvard’s Center for Workplace Development (CWD) ภายในศูนย์นี้ มีโปรแกรมการอบรมที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการทำงานของพนักงานทุกคน โดยมีหลักสูตรโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ

Professional and career development courses ฮาร์วาร์ดพยายามที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและองค์กร ซึ่ง CWD จัดได้หาหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะทางอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และตำแหน่งที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบในอนาคต โดยมีการเปิดสอนตลอดทั้งปี ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำ หรือแทบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย

Computer Classes ที่ CWD มีการเปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐานไปจนถึงการออกแบบเว็บไซต์ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่มีมากกว่า 300 หลักสูตร อาทิ Microsoft Office suite, Macromedia Flash, FileMaker Pro, Dreamweaver และ Adobe Acrobat เป็นต้น

Leadership Programsมี 4 โปแกรมเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ Focused Leadership สำหรับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงกับตำแหน่งงานนี้ Leadership in Action เป็นโปรแกรมสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารขั้นสูง Foundations of Leadership เป็นโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำขั้นพื้นฐาน ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ Leadership Essentials เป็นโปรแกรมฝึกภาวะผู้นำสำหรับพนักงานหรืออาจารย์ ที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นต้น

Bridge to Learning and Litercy มีโปรแกรมการเรียนรู้อื่น ๆ สำหรับพนักงานที่ต้องการเพิ่มทักษะการทำงานในตำแหน่งงานที่ทำอยู่หรือตำแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบในอนาคต โดยใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น ภาษาต่างประเทศ โปรแกรมการพัฒนาการศึกษาทั่วไป การศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น

นอกจากการอบรมของศูนย์ CWD ฮาร์วาร์ดยังให้การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานที่ต้องการศึกษาต่อระดับระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่อื่น ๆ ภายใต้โครงการ Tuition Assistance Plan (TAP) ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เพิ่มทักษะทางอาชีพและสนับสนุนความสนใจส่วนบุคคลของพนักงานที่มีต่อสาขาวิชาต่าง ๆ

การดำเนินการดังที่กล่าวมาข้างต้นของฮาร์วาร์ด สะท้อนให้เห็นว่าฮาร์วาร์ดเห็นความสำคัญของพนักงานอย่างมาก โดยไม่ได้มองว่าพนักงานเป็นเพียงลูกจ้างที่คอยสนับสนุนงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่พนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาฮาร์วาร์ด

หากมองกลับมายังประเทศไทย จำเป็นยิ่งที่มหาวิทยาลัยไทยแต่ละแห่ง ซึ่งมีบุคลากรประจำที่เป็นผู้ทำให้ระบบการบริหารจัดการและดำเนินการสามารถขับเคลื่อนไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ควรละเลย แต่ควรให้ความสำคัญ โดยกำหนดทิศทางให้บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการแสดงศักยภาพการทำงานออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม อันมีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัยให้กลายเป็นองค์กรการเรียนรู้ จนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการทำงานและการพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วนี้ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *