หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม
วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นามเดิม ตื้อ ปาลิปัตต์
บิดา นายปา ปาลิปัตต์
มารดา นางปัตต์ ปาลิปัตต์
เกิด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๔๓๑
ณ บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

บรรพชาอุปสมบท
เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ สังกัดมหานิกาย

ศึกษาธรรม
ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และในบารมีธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมาก คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกด้วยกัน

ปฎิปทา
หลวงปู่ตื้อ เป็นสมณะที่เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ การเสวนาและแสดงธรรม จะตรงไปตรงมา จนคล้ายขวานผ่าซากในวาจา

สหธรรมิก
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

สิริอายุ ๘๖ ปี (๖๕ พรรษา)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *