หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)

หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)

พระพุทธศาสนามีนิกายอยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ หินยาน กับ มหายาน ในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว เขมร ส่วนใหญ่นับถือนิกายหินยาน ส่วนนิกายมหายานนั้นนับถืออยู่ในประเทศธิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ท่านไต้ซือเย็นบุญ ท่านป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ท่านกำเนิดที่ตำบลฉั่วฉู่ อำเภอเท่งไช้ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2463 แต่มาบวชเป็นสามเณรในประเทศไทย แล้วไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่เมืองจีน ศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์ซีหยวน แล้วเดินทางเข้า ประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2490 ขณะท่านอายุ 27 ปี ระหว่างที่อยู่ปรเทศจนหมดอายุขัย ท่านได้ปฏิบัติภารกิจ ของสงฆ์ ด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีเมตตา กรุณา มุตฑิตา อุเบกขา เป็นที่เคารพบูชา ทั้งพี่น้องชาวไทยและ ชาวจีนทั่วไป ท่านมรณะภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 ชนมายุ 63 ปี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *