สินสมรส

สินสมรส
1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างการสมรส หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากที่เป็นสินส่วนตัวแล้ว ถ้าคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดได้มาก็ถือว่าเป็นสินสมรสทั้งสิ้น เช่น เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลจากลอตเตอรี่ เป็นต้น
2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการสมรสโดยพินัยกรรม และมีข้อความในพินัยกรรรมระบุอย่างแจ้งชัดว่าให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส
3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

จัดการสินสมรสตามกฎหมาย ตาม ม.1476
การจัดการสินสมรสคู่สมรสต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนการจัดการ มาตรา 1476
การจัดการร่วมกัน หมายถึงทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องสินสมรสร่วมกัน เช่นมีการลงลายมือชื่อร่วมกันในสัญญาที่เกี่ยวกับสินสมรส
ในกรณีขอยินยอมก่อนทำนิติกรรม จะให้ความยินยอมโดยวาจาก็ได้ เว้นแต่นิติกรรมที่จะให้ความยินยอมนั้นมีกฎหมายกำหนดไว้ให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ความยินยอมก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย

การจัดการฝ่าฝืนกฎหมาย
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ โดยต้องขอให้ศาลเพิกถอนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่รู้หรือภายใน 10 ปีนับจากวันทำนิติกรรมนั้น
แต่ในกรณีต่อไปนี้จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนไม่ได้เลย
1. ฝ่ายที่ไม่ให้ความยินยอม ให้สัตยาบันแล้ว
2. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา ได้ทำการนั้นโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
ความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา
หนี้ส่วนตัว ให้ชำระหนี้นั้นด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อนเป็นลำดับแรก เมื่อไม่พอจึงให้ชำระด้วยสินสมรสที่เป็นของฝ่ายนั้น
หนี้ร่วม คือหนี้ที่สามีภริยาก่อขึ้นร่วมกัน
ให้ชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย หนี้ที่สามีภริยาเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเอง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้
และให้หมายถึง หนี้ในกรณีนี้ด้วย
1. หนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
2. หนี้ที่เกิดจากการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรโดยสมควรแก่อัตภาพ
3. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
4. หนี้อันเกิดจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
5. หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายได้ให้สัตยาบัน
6. หนี้อันเกิดแต่การฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรส

ความสัมพันธ์ในการเป็นทายาทโดยธรรม
ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถึงแก่ความตาย กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่นั้นมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรม(ม.1629 ว.2)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *