สร้างความได้เปรียบด้วยนวัตกรรม

สร้างความได้เปรียบด้วยนวัตกรรม

นวัตกรรมคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ถึงขนาดที่มีคำพูดว่า Innovate or Die หรือหากไร้นวัตกรรมก็จงตายไปเถิด ( Peter F. Drucker ) ดังนั้นนักการตลาดที่ต้องการมีความได้เปรียบในการแข่งขันควรจะต้องมุ่งมั่นที่จะหาทางให้เกิดนวัตกรรมในการดำเนินยุทธศาสตร์ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม คำว่า “นวัตกรรม” ไม่ใช่เป็นเพียงการทุ่มเทงบประมาณไปกับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่นวัตกรรมนั้นรวมถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ การปรับแนวความคิดทางด้านการบริหารจัดการที่จะทำให้องค์กรทางธุรกิจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การที่องค์กรจะมีนวัตกรรมเป็นหัวใจในการดำเนินงาน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในกลุ่มของพนักงานทั้งองค์กร ทุกระดับ ทุกแผนก ซึ่งพร้อมจะใช้จินตนาการของตนเองที่จะก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม การกระทำใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมา กล้าที่จะคิดนอกกรอบ กล้าที่จะท้าทายแนวทางเดิมๆของการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยเน้นความมุ่งมั่นในการจะสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้ดีกว่าคู่แข่ง

นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเป็นคนที่รักการเรียนรู้ มองออกไปให้ไกลกว่าภายในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับโลกาภิวัตน์อันจะก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ มีโลกทัศน์ใหม่ เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการแสวงหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ จึงต้องมองไกลออกไปข้างนอกอย่างไรพรมแดน ไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เท่านั้น แต่ยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนอกประเทศ ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่กระตุ้นให้เราคิดว่าถ้าจะไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจที่มองเห็นนั้น จำเป็นต้องปรับปรุงอะไร ต้องทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยทำบ้าง

นวัตกรรมเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นับวันจะสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่จะมองเห็นโอกาสของการพัฒนานวัตกรรม จะต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ความยุ่งยากสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการพิจารณานำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และนับวันจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามวิวัฒนาการของการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ ผู้บริหารบางคนอาจจะเติบโตในช่วงที่เทคโนโลยีต่างๆไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นอาจจะคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ และไม่คิดที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีในการทำงาน ความคิดดังกล่าวนั้นเป็นการปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าผู้บริหารจะเติบโตมาในยุคใดสมัยใดก็ตาม การเป็นผู้ฝักใฝ่และใส่ใจเรียนรู้เทคโนโลยีระดับสูง และความพร้อมที่จะลงทุนใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ และหาทางที่จะนำมาประยุกต์ใช้

การปรับตัวตามการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรม ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง และต้องพร้อมที่จะลงทุนให้ทันเวลา หลายครั้งที่นักธุรกิจได้ลงทุนซื้อเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้ในการดำเนินงานก็ต้องการที่จะใช้ไปเรื่อยๆให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดังกล่าว โดยไม่สนใจว่าในบางครั้งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่เขากำลังใช้อยู่ บางทีพวกเขาก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไป และเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะเพิ่งจะลงทุนไปได้ไม่นาน ความคิดเช่นนี้อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินธุรกิจในสหัสวรรษนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และในบางครั้งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบการปฏิวัติ(Discontinuous changes)ที่นักธุรกิจจะต้องทิ้งเทคโนโลยีเก่าๆไปเลย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องมีการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

การเกิดนวัตกรรมนั้นเกิดจากการเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค เข้าใจปัญหาของผู้บริโภค ตลอดจนเข้าใจความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝันของผู้บริโภค และใช้ความรู้ดังกล่าวนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดใหม่ๆ แนวทางการทำงานใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ หมดยุคหมดสมัยที่จะทำธุรกิจที่เน้นการผลิตสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะผลิตเพียงเพราะว่ามีทุน มีภูมิปัญญา มีเทคโนโลยี และมีวัตถุดิบที่จะผลิต เพราะการทำธุรกิจตามแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ใช่เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถ้าเราพยายามเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการดำเนินชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภค เราจะเห็นโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจ จากความต้องการของผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไป และจากปัญหาใหม่ๆของผู้บริโภคที่กำลังรอการแก้ไข การตลาดที่ดีจะต้องหาทางที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค

นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ดีสำหรับนักการตลาดที่มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ เพราะเขาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพการแข่งขัน นักการตลาดที่ดีต้องมีระบบของการแสวงหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็ว และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเตรียมตัวที่จะขานรับการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์ของการทำงานเชิงรุก ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้นักการตลาดมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และการมองเห็นโอกาสใหม่ๆนี้เองจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นการฉกคว้าโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

คนที่เชื่อว่าพลวัตรของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันไม่มีวันหยุดนิ่งย่อมมองเห็นโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆ และด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีย่อมทำให้มีนวัตกรรมที่จะรังสรรค์การเติบโตทางธุรกิจ

ที่มา : http://www.manager.co.th/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *