ศิลปะการเรียบเรียง

ศิลปะการเรียบเรียง
ในการพูดในที่ชุมนุมชนแต่ละครั้ง ผู้พูดจะต้องมีการจัดลำดับ หรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดให้เป็นขั้นเป็นตอนและมีความสละสลวยก่อน แล้วจึงนำมาฝึกฝนให้เกิดทักษะความพรั่งพรู ซึ่งจะทำให้การพูดแต่ละครั้งเป็นที่น่าสนใจของผู้ฟัง
โครงสร้างของการเรียบเรียง การพูดทุกแบบจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. คำนำ หรือการเริ่มต้น
2. เนื้อเรื่อง หรือสาระสำคัญของเรื่อง
3. สรุปจบ หรือการลงท้าย
มีคำแนะนำสั้น ๆ จำง่าย และมีความหมายชัดเจนว่า

“ขึ้นต้นให้ตื่นเต้น ตอนกลางให้กลมกลืน และสรุปจบให้จับใจ”

โครงสร้างของการพูด แบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้
คำนำ 5-10 %
เนื้อเรื่อง 80-90 %
สรุปจบ 5-10 %

คำนำ
การนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพูด การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับเป็นชัยชนะขั้นต้นของการพูดนั้น ๆ ถือว่าเป็นการเปิดใจผู้ฟังให้เกิดศรัทธาเบื้องต้น
ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้น 4 ประการ
? อย่าออกตัว
? อย่าขออภัย
? อย่าถ่อมตัว
? อย่าอ้อมค้อม
หลักการขึ้นต้นที่ดี ควรเป็นดังนี้
? ต้องรวบรัด
? ต้องตรงประเด็น
? เร้าอารมณ์
? ชวนให้ติดตาม
วิธีขึ้นต้นที่ได้ผลดี
? ขึ้นต้นแบบพาดหัวข่าว
? ขึ้นต้นด้วยคำถาม
? ขึ้นต้นด้วยการทำให้ผู้ฟังสงสัย
? ขึ้นต้นให้สนุกสนาน
? ขึ้นต้นด้วยบทกลอน สุภาษิต คำคม สำนวน โวหาร
เนื้อเรื่อง
โดยปกติผู้พูดมักให้ความสนใจน้อยกว่าการขึ้นต้น และลงท้าย การเตรียมเรื่องจะต้องให้มีความยืดหยุ่นได้ตามเวลาและเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ขณะพูด การดำเนินเรื่องมีข้อแนะนำดังนี้
1. พูดไปตามลำดับเหตุการณ์หรือเวลา ไม่วกวนกลับไปกลับมา
2. เน้นจุดมุ่งหมายของเรื่องเพียงจุดเดียว
3. มีตัวอย่างอุทาหรณ์เบาๆ สอดแทรกไว้ตอนต้น จุดสนใจสูงสุดเอาไว้ตอนท้าย
4. อย่าออกนอกประเด็น หรือนอกเรื่อง
5. มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะตัด หรือเพิ่มได้ เมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้า
สรุปจบ
การสรุปจบของการพูดมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการขึ้นต้น บ่อยครั้งที่เราพบผู้พูดบางคน พูดมีเนื้อหาสาระดีมาตลอด แต่ไม่สามารถสรุปจบให้ประทับใจ ทำให้เรื่องที่พูดมาทั้งหมดด้อยราคาลงไปมาก
การสรุปจบที่ไม่ควรใช้
? ขอจบที ขอยุติที
? ไม่มากก็น้อย
? ขออภัย ขอโทษ
? ขอบคุณ

หลักการสรุปจบมีอยู่ว่า มีความหมายชัดเจน สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ
วิธีสรุปจบที่ได้ผลดี
? จบแบบสรุปความ
? จบแบบฝากให้คิด
? จบแบบเปิดเผยตอนสำคัญ
? จบแบบชักชวนหรือเรียกร้อง
? จบด้วยสุภาษิต คำพังเพย คำคม บทกลอน วาทะของบุคคลสำคัญ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *