ศาสนาของปัญญาชน

ปุจฉา
ศาสนาของปัญญาชน
ดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถามท่าน ว. วชิรเมธีเกี่ยวกับด้านความเชื่อทางศาสนาค่ะ คือว่าดิฉันเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวที่เคร่งในศาสนาคริสต์มากๆๆๆ มีคุณพ่อ และพี่ชายเป็นศาสนาจารย์ ส่วนคุณแม่ก็เป็นคริสเตียนที่เคร่งมากๆ ญาติๆ ก็เป็นคริสเตียนกันหมดทุกคน แต่เมื่อดิฉันได้พบกับพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมะที่เป็นความจริงของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องกรรม ทำให้รู้สึกว่าตนเองได้ค้นพบคำตอบของชีวิตแล้ว ดิฉันจึงอยากศึกษาธรรมะให้มากกว่านี้ และอยากดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ เพราะต้องการชีวิตที่สงบในบั้นปลาย
หากดิฉันเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ พ่อแม่พี่น้องคงเสียใจมากแน่ๆ และคงรับไม่ได้ที่เราแหกคอกออกมาอย่างนี้ โดยเฉพาะพ่อที่เป็นผู้นำศาสนา คงทนไม่ได้
อันที่จริงดิฉันก็อายุมากแล้ว มีหน้าที่การงานที่มั่นคง สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้ แต่ก็ยังอยากตอบแทนบุญคุณ และเป็นห่วงความรู้สึกของพ่อแม่ รวมถึงญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ดิฉันจึงต้องใช้ชีวิตอย่างทรมาน เพราะเมื่อถึงวันอาทิตย์ก็ต้องฝืนใจไปโบสถ์ อยากจะปฏิบัติธรรม แต่ก็ทำไม่ได้ ได้แต่แอบอ่านหนังสือแทน
ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ ขอความกรุณาท่าน ว. ช่วยตอบปัญหานี้ด้วยค่ะ

วิสัชนา
ที่ประเทศอินเดียมีมหาบุรุษ ๒ คน คนหนึ่งคือมหาตมคานที ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะท่านเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชโดยการใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องมือ แต่เมื่อมีใครถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านก็จะบอกว่า หลักการที่ท่านนำมาใช้นั้นเป็นความจริงเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ความจริงดังกล่าวมานี้ เป็นความจริงที่ไม่มีสังกัด สามารถค้นพบได้ในทุกศาสนา ดังนั้นเมื่อมีชาวฮินดูมาถามคานทีว่านับถือศาสนาอะไร ท่านก็จะบอกว่าท่านนับถือศาสนาฮินดู แต่เมื่อมีชาวคริสต์มาถามท่าน ท่านจะบอกว่าท่านเป็นชาวคริสต์ ครั้นมีชาวพุทธมาชวนคุย ท่านก็พูดถึงพุทธธรรมได้อย่างออกรส คานทีจึงเป็นได้ทั้งคริสต์ พุทธ ฮินดู โดยที่ไม่เคยต้องขัดแย้งกับใครด้วยเรื่องศาสนา ปฏิปทาของคานทีคือตัวอย่างที่ดีของการเป็นศาสนิกที่เนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการนับถือศาสนาที่ถูกต้อง มหาบุรุษอีกคนหนึ่งคือเยาหราลเนรู ใครๆ ถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านก็ตอบว่าท่านเป็นฮินดู แต่เมื่อท่านขึ้นเป็นนายกฯคนแรกของอินเดีย ท่านกลับเอารูปสิงห์ ๔ ตัวจากเสาพระเจ้าอโศก มาเป็นตราแผ่นดินและเอาธรรมจักรที่วางอยู่เหนือเสาพระเจ้าอโศกมาเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำชาติ และเมื่อถึง พ.ศ ๒๕๐๐ อันเป็นปีเกิดพุทธกาล ท่านก็มีบัญชาให้ปลูกต้นโพธิ์ ๒,๕๐๐ ต้นทั่วกรุงเดลี ทั้งคานทีและเนรูคือศาสนิกที่ดีของฮินดู แต่ในวิถีชีวิตทั้ง 2 ท่านเป็นชาวพุทธอย่างไม่ต้องสงสัย
การนับถือศาสนามี ๒ ประเภท
1. นับถือแต่เปลือกอย่างผิวเผิน
2. นับถือที่เนื้อหาสาระดัวยการก้าวข้ามพิธีรีตองเปลือกนอกไป แล้วนำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในกรณีของคุณก็เช่นกัน เมื่อคนทั้งบ้านของคุณนับถือศาสนาคริสต์ คุณก็สามารถเป็นศาสนิกที่ดีได้ โดยไม่ต้องขัดแย้งกับใคร แต่ขณะเดียวกันในแง่จิตใจ คุณก็สามารถเป็นชาวพุทธที่ดีได้ การเป็นชาวพุทธที่ดีนั้นไม่เรียกร้องต้องการอะไรมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้อง
ไปวัดทุกวันพระ หรือไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เก่ง หรือไม่จำเป็นต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกต้อง ขอเพียงแค่คุณทำอะไรก็ตาม คุณทำสิ่งนั้นอย่างมีสติ ทำอย่างมีเหตุผล และคุณเป็นคนที่ถือศีล ๕ อยู่ในชีวิตประจำวัน หากคุณทำได้แค่นี้ คุณก็สามารถเป็นชาวพุทธที่ดีโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา

รูปคานที

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *