พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

นามเดิม เกิ่ง ทันธรรม
บิดา ทัน ทันธรรม
มารดา หนูมั่น ทันธรรม
เกิด เป็นบุตรคนที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
ที่บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

อุปสมบท
ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐

มีพระอาจารย์ คำดี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ สาย เป็นพระกรรมวาจารย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้จาริกไปยังถิ่นต่างๆ เพื่อแสงหาอาจารย์ แนะแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อได้ทราบข่าวว่า พระอาจารย์มั่นฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีชื่อเสียง มาวิเวกและเผยแพร่ธรรมแก่ชาวบ้าน ที่บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้ชักชวน พระอาจารย์สีลา ติสสโร ไปพบ เมื่อได้ฟังธรรมเทศนา พร้อมทั้งเฝ้าดูข้อวัตรปฏิบัติ ของท่านอาจารย์มั่น อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใส จึงได้อาราธนาท่าน ไปจำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านสามผง (วัดโพธิ์ชัยในปัจจุบัน)

การขอญัตติ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ขอญัตติ เป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมี เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อครั้งเป็นพระครู ชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และท่านพระอาจารย์มั่นฯ นั่งหัตถบาสร่วมอยู่ด้วย ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) หนองสามผง บ้านสามผง

มรณภาพ
เมื่อ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ ด้วยโรคกระเพาะ และลำไส้เรื้อรัง ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวมอายุได้ ๗๘ ปี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *