บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์


บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์
Transparent Party Administration
 
 

  


             ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ผู้สมัคร ส.ส.แบบไหน พรรคการเมืองแบบใดที่คนไทยอยากเลือก” ของสวนดุสิตโพล ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2550 พบว่า ลักษณะของพรรคการเมืองที่คนไทยอยากเลือกมากที่สุดคือ มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง มีความโปร่งใสในการทำงาน” ผลโพลนี้เป็นเสียงสะท้อนก่อนการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้หันมาพิจารณาตนเองว่า พรรคของตนนั้นมีคุณลักษณะอย่างที่ประชาชนคาดหวังแล้วหรือยัง
 
             เหตุใดพรรคการเมืองจึงต้องโปร่งใส?

             หากพิจารณาถึงสภาพสังคมและการเมืองไทยในปัจจุบัน เราจะเห็นถึงกระแสการเรียกร้องให้ทุกองค์กรเกิดความโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน ทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับองค์กร มีการส่งเสริมและเรียกร้องให้กลไกการทำงานทุกระดับมีความโปร่งใส ทั้งการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน รวมถึงมีการสื่อสารอย่างชัดเจน ทั่วถึง ตรวจสอบได้

             โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจำเป็นต้องมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบการทำงาน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้น หากพรรคการเมืองไทย ในฐานะกลุ่มตัวแทนที่อาสาตัวเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนประชาชน และเป็นผู้เล่นสำคัญในการกำหนดหน้าตาของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี มีความโปร่งใส ย่อมช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิก หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค และเป็นกระจกสะท้อนว่า หากพรรคนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาล ย่อมมีแนวโน้มที่จะเป็นรัฐบาลที่มีความมีโปร่งใส มีระบบบริหารที่เอื้อให้ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการได้เช่นกัน

             ความโปร่งใสด้านใดที่ควรให้ความสนใจ
?

             ความโปร่งใสนี้เกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการสามารถตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น

             โปร่งใสในด้านข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็น

             ข้อมูลเรื่องกฎระเบียบเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การคัดเลือก รับสมัครสมาชิกใหม่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

             เกณฑ์ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมให้ใครลงเขตใด การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมาชิก เกณฑ์กำกับและลงโทษผู้ที่กระทำผิด การทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

             ข้อมูลทางการเงินของพรรค เช่น บัญชีรายรับรายจ่ายทั่วไป การใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์เลือกตั้ง การรับบริจาคทางการเงินและการรับความช่วยเหลืออื่น ๆ การระดมทุน ทรัพย์สิน เป็นต้น

             ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เช่น การแสดงท่าที จุดยืนของพรรคต่อประเด็นสาธารณะ และที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นต้น

             โปร่งใสในการดำเนินการ
พรรคการเมืองควรให้โอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิก และประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงการกระทำต่าง ๆ ของพรรคการเมืองนั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า พรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในการดำเนินการด้านการเมืองและเป็นผู้กำหนดหน้าตาของรัฐบาลในอนาคต ดังนั้น การกระทำใด ๆ ของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนจึงต้องมีการเปิดเผย

             ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ในการกำหนดทิศทาง และแนวทางในการรณรงค์จัดการเลือกตั้ง การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค การสอบสวน-ลงโทษผู้ที่กระทำผิดระเบียบพรรค ฯลฯ

             หัวหน้าพรรค
: ผู้นำสู่การสร้างพรรคการเมืองที่มีความโปร่งใส

             การส่งเสริมให้พรรคการเมืองปรับเปลี่ยนตนเองเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องเห็นคุณค่า และตั้งเป้าชัดเจนที่จะสร้างความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างเสรี  เพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของการดำเนินการและการตัดสินใจทางการเมือง อันจะนำมาซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

             ในภาคปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกการบริหารงานที่ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างมีอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับกติกา ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนหรือเกณฑ์กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญภายในพรรค อาทิ การสำรวจความเห็นของสมาชิกพรรคในเรื่องความโปร่งใสด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกต้องการให้เปิดเผย การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สะดวกต่อการใช้งานและสืบค้น การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการบริหารและการบริการของงพรรค/สาขาพรรค การจัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของการบริหารพรรค การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกพรรค ฯลฯ

             นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้นั้นคือ การส่งเสริมให้มีกลไกรับ-ส่งข้อมูล ที่หัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิก สามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และตรวจสอบระหว่างกันได้ ในทุกประเด็นและตลอดเวลา เนื่องจากความโปร่งใสจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากองค์กรนั้นมีบรรยากาศของการสื่อสารเพียงทางเดียว หรือถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทางใดทางหนึ่ง

             ความโปร่งใสของพรรคการเมืองนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกคนที่เป็นสมาชิกควรที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ตนได้รับผลกระทบได้ โดยหากผู้บริหารไม่ยอมให้ข้อมูลข่าวสารมีพฤติกรรมการทำงานที่ปิดบังย่อมส่งผลให้เกิดคำถามต่อความโปร่งใสของฝ่ายบริหาร และนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นได้ 
 

* นำมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *